تصویری آینه ای – ما پیش بینی {پاسخ} واضح سوئد در داخل {پاسخ به} {حمله} هستیم


سخنگوی وزارت امور خارجه:

ما منتظر واکنش فوری، قاطعانه و صریح سوئد در پاسخ به این حمله هستیم

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در داخل پاسخ به هتک حرمت به قرآن کریم در داخل یکی در میان شهرهای سوئد اظهار داشت: وی این ماه گرفتگی را از نزدیک محکوم می تدریجی.

سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار عمدی این اقدام توهین آمیز در داخل ماه مبارک رمضان را کار کردن جریحه دار کردن {احساسات} مسلمانان سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر اطراف جهان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: گفتگوی ادیان را محکوم کرد.

خطیب زاده تاکید کرد: در داخل عین جاری کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سوئد را پاسخگو می‌دانیم، در داخل تذکر {داریم} در داخل برخورد همراه خود عاملان این اقدام توهین‌آمیز فوری، قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص به این ملت {پاسخ} اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات درخشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقع بینانه را جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی مشارکت در دهیم.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سخنگوي وزارت امور خارجه در داخل نهايت افزود: كار شخص آزرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاميان او می رود بيش به دلیل پيش نياز به اتحاد مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید كشورهاي اسلامي به سمت توطئه هاي دشمنان اسلام دارد.