تصویری آینه ای – مصوبه واردات {خودرو} تایید نشد/امسال واردات {خودرو} نخواهیم داشت


مصوبه واردات خودرو تایید نشد/امسال واردات خودرو نخواهیم داشت

مصطفی میرسلیم مشاور افراد تهران در داخل مجلس ذکر شد: هیچ کمبودی موجود در بازار داخل {خودرو} {نداریم}، {متاسفانه} ما در داخل زمینه {خودرو} همراه خود منصفانه استفاده بیشتر از سرمایه‌ای مواجه شده ایم.

مصطفی میرسلیم در داخل بحث با “ایسنا” ذکر شد: تجارت خودروسازی با بیرون توجه داشتن به تولیدات داده ها بنیان شکسته نشده پیدا نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: تجارت خودروسازی باید همیشه به طور صددرصد داده ها‌بنیان شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی به دلیل این طریق می‌توان جوابگوی ارتقای کیفیت بالا {خودرو} شد.

مشاور افراد تهران در داخل مجلس تصریح کرد: توجه به داده ها بنیان شدن تجارت خودروسازی می‌تواند این تجارت را رقبا‌پذیر تدریجی.

این مشاور مجلس همراه خود مقوله ای اینکه در داخل 12 ماه‌های فعلی دردسر‌های زیادی صورت گرفت به همان اندازه کالاهای داده ها بنیان به تجارت {خودرو} تزریق شود، ذکر شد: با این وجود این اقدامات کفایت {کار} را نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی مانده به همان اندازه ما به رتبه‌های در سراسر جهان {در این} فاز انگشت پیدا کنیم.

وی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر {سرنوشت} واردات ۷۰ هزار {خودرو} به ملت اظهار کرد: این مصوبه تایید نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال واردات {خودرو} نخواهیم داشت.

مشاور افراد تهران در داخل مجلس شورای اسلامی مقوله ای کرد: واردات {خودرو} وضعیت را رفع نمی‌تدریجی؛ در داخل نتیجه نهایی این فرایند منصفانه عده {خودرو} وارد {بازار} می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً هزینه آن قرار است خودروها هم 2 برابر خواهد بود به همین دلیل واردات هم به این {سرنوشت} دچار می‌شود.

میرسلیم در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه عدم وجود {خودرو} موجود در بازار داخل به چه نحوی نیاز به جبران شود، ذکر شد: هیچ کمبودی موجود در بازار داخل {خودرو} {نداریم}، {متاسفانه} ما در داخل زمینه {خودرو} همراه خود منصفانه استفاده بیشتر از سرمایه‌ای مواجه شده ایم لذا افراد در نتیجه اینکه به دلیل آب درگیر شدن سرمایه شخصی جلوگیری از جنگ کننده است به سرمایه‌گذاری در داخل {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه {خودرو} می‌پردازند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه حتماً واردات {خودرو} باعث بهبود کیفیت بالا {خودرو} خواهد بود، مقوله ای کرد: در واقع ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خودروسازان موافق واردات {خودرو} هستند آن قرار است هم در داخل حد منصفانه در داخل هزار، در واقع در نتیجه اینکه ما متوجه توسعه‌های خودروسازی شویم، با این وجود این وضعیت فرق می‌تدریجی همراه خود وارداتی کدام ممکن است می‌خواهد {بازار} را اصلاح تدریجی.