تصویری آینه ای – هوای تهران؛ ناسالم برای گروه‌های ظریف


هوای تهران؛ ناسالم برای گروه‌های حساس

پیش‌سوراخ بینی‌های پایان یافته در داخل نمایندگی کیفیت هوای تهران حاکی به دلیل آن خواهد شد است صبح در این زمان در موضوع به مقیاس عقب تندی باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت آلاینده‌ها طی ساعات قبلی در کنار همراه خود بهبود بازدید کنندگان سایت صبحگاهی، کیفیت بالا هوا در داخل تا حد زیادی {مناطق} در داخل محدوده ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار خواهد گرفت.

به‌تدریج همراه خود سخت ناپایداری جوی، بارش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تندی باد در کل روز پراکندگی آلاینده‌ها تسهیل می‌شود، هرچند وزش باد نسبتاً از حداکثر در داخل برخی ساعات بعدازظهر می‌تواند سبب گسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه گردوخاک در داخل {مناطق} آسیب پذیر شود. همراه خود به مقیاس عقب تندی باد به همان اندازه اواخر وقت سه‌شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بازدید کنندگان سایت شامگاهی، بر میزان غلظت ذرات معلق افزوده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا هوا در داخل {مناطق} پرتردد در داخل وضعیت امور ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار می‌گیرد.

تداوم این {شرایط} جوی به همان اندازه صبح روز چهارشنبه (۷ اردیبهشت ماه) هم‌زمان همراه خود تحریک کردن تردد خودروها سبب بهبود غلظت ذرات معلق می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب کیفیت بالا هوا در داخل تا حد زیادی {مناطق} را به‌دنبال ممکن است داشته باشد. وزش باد مؤثر در کل روز تاحدودی سبب پراکندگی آلاینده‌ها می‌شود.

همراه خود به مقیاس عقب تندی باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بازدید کنندگان سایت به همان اندازه ساعات پایانی چهارشنبه پراکندگی آلاینده‌ها {محدود} می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری وضعیت امور ناسالم برای گروه‌های ظریف در داخل تا حد زیادی {مناطق} پرتردد جلوگیری از پیش بینی نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت قبلی «ذرات معلق خیلی کمتر به دلیل ۲.۵میکرون» همراه خود معمول ۱۲۲ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا هوای پایتخت در داخل وضعیت امور ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق خیلی کمتر به دلیل ۲.۵میکرون» همراه خود معمول ۱۱۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفیت بالا هوا در داخل وضعیت امور ناسالم برای گروه‌های ظریف است.