تصویری آینه ای – پتانسیل درخواست تزریق مجدد واکسن کرونا در داخل {پاییز}


وزیر بهداشت معرفی شد:

امکان درخواست تزریق مجدد واکسن کرونا در پاییز

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر بهداشت معرفی شد: تحلیل ما اینجا است کدام ممکن است امسال بیش از احتمال برای ماه های شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر دوباره واکسن کرونا را ادعا کنیم به همان اندازه افراد بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره واکسن بزنند.

دکتر بهرام عین الله دانستن درباره پتانسیل {دعوت} به دلیل افراد برای تزریق مجدد واکسن کرونا به طور مربوط به {پاییز} امسال ذکر شد: تحلیل ما اینجا است کدام ممکن است امسال بیش از احتمال واکسیناسیون مجدد کرونا را برای این {بیماری} ادعا کنیم. ماه های شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر به همان اندازه افراد بیایند بازهم دوباره واکسن بزنند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه ما به دلیل اصطلاح دوز چهارم برای این تزریقات استفاده بیشتر از {نمی کنیم}، ذکر شد: به همان اندازه روزی کدام ممکن است کل شما گیری ممکن است وجود داشته باشد، واکسیناسیون مورد نیاز است. بر این ایده، مربوط به واکسن آنفلوآنزا کدام ممکن است افراد سالانه برای آن خواهد شد مراجعه می‌کنند، ادعا می‌کنیم کدام ممکن است افراد نیز برای واکسن کرونا مراجعه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، عین الله در داخل ویدئویی صفحه وب اینستاگرام شخصی آشکار کرد، تاکید کرد: در واقع کل شما به سمت آنفولانزا واکسینه نمی شوند، متوسط به ساده {افرادی که} {بیماری} زمینه ای دارند گفته شده است کدام ممکن است واکسینه می شوند. این واکسیناسیون روزی در حال وقوع است کدام ممکن است خوب {بیماری} کل شما گیر به دلیل خوب اپیدمی به 1 موضعی بازسازی شود. با اشاره به کرونا، ما ادامه دارد در داخل خوب پاندمی هستیم، کل شما نیاز به بازهم دوباره واکسن کرونا را اکتسابی کنند. در نتیجه سیستم امنیت بدن ما به جستجو زمان به سمت ویروس ضعیف می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم امنیت نیاز به بازهم دوباره پشتیبانی شود.