تصویری آینه ای – پتروشیمی میانکاله


در داخل روزهای پایانی 12 ماه ۱۴۰۰ کلنگ احداث مجتمع پتروشیمی در داخل هفت کیلومتری تالاب میانکاله به پایین خورد؛ پایین این ماموریت ۹۰ هکتار وسعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روستای میانکاله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع حسین آباد بهشهر یافت می شود؛ مرتعی کدام ممکن است به ۷۰ دامدار ساکن {در این} ناحیه تعلق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد آرم می‌دهند کدام ممکن است واگذاری این پایین با بیرون خرید {اجازه} به همین دلیل آنها خواهند شد رخ اطلاعات است.

به همین دلیل سوی نه عملیات دولت این قالب با بیرون خرید مجوز به همین دلیل گروه اطراف‌زیست تحریک کردن شده کدام ممکن است همراه خود پاسخ گروه اطراف‌زیست گذراندن شد. افراد منطقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان اطراف‌زیست به همین دلیل مشابه ابتدا اعتراض تمیز کردن با این قالب گفتن کردند؛ اعتراضات به همان اندازه {جایی} یکپارچه پیدا کرد کدام ممکن است رئیس‌جمهوری اصل توقف قالب را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، بر ایده اصل رئیس‌جمهوری، به همان اندازه ارزیابی مجدد ابهامات اطراف زیستی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف احتمالاً وجود خواهد داشت. تا به امروز مشاوران زیادی تاکید کرده‌اند کدام ممکن است توسعه مجتمع پتروشیمی {در این} قلمرو {آسیب}‌های اطراف‌زیستی فراوانی به در کنار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت افراد قلمرو را از نزدیک خرس تاثیر قرار دهد.