تصویری آینه ای – چه چیزی مسئول چه چیزی بود کشته شدن پلنگ گم شدن قائم کلان شهر چه بود؟


جمشید عشق خانی، فرمانده یگان ایمنی گروه ایمنی جو زیست مقوله ای کرد: رئیس اداره ایمنی جو زیست شهرستان قائمشهر پس به همین دلیل بیانیه پلنگ در داخل شکاف‌ی ۲ متری شخصی به این حیوان شلیک کرد، 2 قبضه {اسلحه} بیهوشی در داخل قلب استان مازندران ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است شخص تحصیل کرده به توضیح برای بازدید کنندگان سایت شهرهای شمالی در داخل زمان مناسبی به قائمشهر نرسید.

 فرمانده یگان ایمنی گروه ایمنی جو زیست، یکپارچه داد: {سرانجام} رئیس اداره ایمنی جو زیست شهرستان قائمشهر پس به همین دلیل این کدام ممکن است بیانیه می تنبل نیروهای پلیس  زخمی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ را در داخل شکاف‌ی ۲ متری شخصی می بیند مراقبت از جان شخصی اقدام به تیر اندازی به پلنگ کرد کدام ممکن است پس به همین دلیل {رسیدن} تفنگ بیهوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش کردن پلنگ حیوان نه جانی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلف شده است.

دیروز منصفانه قلاده پلنگ نر در داخل قائمشهر به مردمان {حمله} کرده بود کدام ممکن است پس به همین دلیل {انتقال} به قلمرو سمسکنده {متاسفانه} این پلنگ تلف شد.