تصویری آینه ای – گروه سابر همراه خود خوب تنظیم در داخل جام جهان اسپانیا


گروه سراسری شمشیربازی {اسلحه} سابر ایران پیش به همین دلیل حضور در داخل ورزشی‌های ملت‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند ورزشی‌های آسیایی ۲۰۲۲ نیاز به در داخل جام جهان اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند رقبا‌های گرندپری ایتالیا نمایندگی تنبل.

طبق نرم افزار گفتن شده گروه سابر ایران ادعا به روز‌های ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ اردیبهشت ماه برای شرکت کردن جام جهان اسپانیا {راهی} مادرید شود به همان اندازه در داخل 2 فاز انفرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی به رقبا همراه خود حریفان بپردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به همین دلیل تحویل داد ۲ هفته به همین دلیل این رویداد سابریست‌های ایرانی {راهی} پادووا خواهند شد به همان اندازه در داخل رقبا‌های انفرادی در داخل گرندپری ایتالیا رقبا کنند.

به همین دلیل همین رو همراه خود بیانیه مکان فدراسیون جهاین شمشیربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند نوع نفرات گروه‌های نمایندگی کنده شاهد تغییراتی در داخل ترکیبی گروه اعزامی ایران هستیم، چرا کدام ممکن است طبق چک لیست سابریست‌های وارد کنید در داخل جام جهان اسپانی، علی پاکدامن، محمد مدیریت، محمد فتوحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیما زاهدی ترکیبی گروه ایران {در این} رویداد خواهند بود.

به گزارش میزان، در واقعیت {در این} چک لیست خبری به همین دلیل فرزاد باهر کدام ممکن است پای چسبیده ترکیبی گروه سابر در داخل رویداد مختلف بود، معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن او می رود نیما زاهدی {راهی} مادرید خواهد بود.

تیم سابر با یک تغییر در جام جهانی اسپانیا