تصویری آینه ای – یارانه معیشتی شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه واریز می‌شود


یارانه معیشتی شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه واریز می‌شود

سی امین مرحله یارانه معیشتی در نظر گرفتن سرپرستان خانواده در داخل ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ واریز می‌شود.

{در این} مرحله به همین دلیل واریز نیز به خانوار‌های عالی نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار‌های 2 نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوار‌های 4 نفره ۱۷۲ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های 5 نفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی ۲۰۵ هزار تومان صنوبر می‌شود.

به گزارش مهر، وی بازگشت به شد: هفدهمین قسط به همین دلیل صنوبر دومین مرحله رهن 1،000،000 تومانی کرونایی {در این} ماه، به همین دلیل حساب سرپرستان خانوار‌هایی کدام ممکن است این رهن را بدست آمده نموده اند، کسر ممکن است.