تصویر های ایران در داخل افغانستان به ورزش شخصی شکسته نشده می دهند


سعید خطیب زاده در داخل {پاسخ به} سوالات خبرنگاران در داخل خصوص ورزش سفارت جمهوری اسلامی ایران در داخل کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری های کشورمان در داخل سایر شهرهای افغانستان ذکر شد: تمامی تصویر های جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان افتتاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش شخصی را شکسته نشده دهند.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: به همین دلیل هيئت حاكميت افغانستان حساب کردن مي رود همراه خود مسؤوليت به همین دلیل امنيت كامل ديپلمات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمايندگي هاي ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در داخل افغانستان تامين را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی كند.