تعیین عظیم‌ترین مینا خزندگان دریایی بزرگ‌پیکر ماقبل گذشته تاریخی


محققان به دلیل بازو یافتن به چیزهای بی اهمیت بیشتر مدل به دلیل مسکن ایکتیوسورها در داخل گردش بررسی اجمالی سه فسیل‌ پیدا شده است ممکن است در داخل ارتفاعات آلپ خبر دادند؛ فسیل‌هایی کدام ممکن است تشکیل غیر زمینی ترین مینا پیدا شده است برای این گونه به دلیل خزندگان دریایی بزرگ‌پیکر است.ایکتیوسورها (Ichthyosaurs) تخصصی ایجاد می کند اقیانوس‌های ماقبل گذشته تاریخی مسکن می‌کردند، بی‌توهم به دلفین‌ها هر دو کوسه‌های امروزی {نبودند}. ممکن است سرهای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسمی کشیده داشتند کدام ممکن است اندازه آن خواهد شد به ۲۰ متر می‌رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار ممکن است نیز به همان اندازه ۸۰ تُن بهبود می‌کشف شد. ایکتیوسورهای بزرگ ۲۰۰ میلیون 12 ماه پیش منقرض شدند ولی گروه کوچکی به دلیل ممکن است کدام ممکن است شبیه دلفین‌ها بوده اند به همان اندازه ۹۰ میلیون 12 ماه پیش وجود داشتند.

فسیل‌های مورد بررسی اجمالی کدام ممکن است بین 12 ماه‌های ۱۹۷۶ به همان اندازه ۱۹۹۰ در داخل گردش جستجوهای پایین شناسان پیدا شده است بود، متعلق به ۲۰۵ میلیون 12 ماه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قله 2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ متری به دلیل درجه پایین قرار داشته‌اند.

 

 

بر روی این فسیل‌ها  {نتایج} بررسی اجمالی‌های معاصر کدام ممکن است روز پنجشنبه در داخل نشریه دیرینه‌شناسی مهره‌داران (Vertebrate Paleontology) آشکار شده، آرم می‌دهد کدام ممکن است در مقابل تصور پیشین دانشجویان در داخل خصوص حضور ایکتیوسورها در داخل اعماق اقیانوس‌ها، ممکن است در داخل آبهای کم عمق هم مسکن می‌کرده‌اند.

 

 

 

 

به دلیل دانشکده بُن مارتین ساندر کدام ممکن است ریاست گروه محققان را برعهده داشته است، می‌گوید کدام ممکن است تعیین دندانی کدام ممکن است عظیم‌ترین مینا پیدا شده است برای ایکتیوسورها به شمار می‌رود، یکی در میان {نتایج} «سرگرمی‌انگیز» این بررسی اجمالی {بوده است}.به آگاه وی پایه این مینا ۶۰ میلیمتر قطر دارد تخصصی ایجاد می کند فسیل پیدا شده است به دلیل خوب ایکتیوسور ۲۰ متری شناخته شده است است.غیر زمینی ترین پایه مینا ایکتیوسورها کدام ممکن است به همان اندازه به همین الان پیدا شده است بود، به دلیل {موجودی} در دید به ۱۸ متر به بازو آمده بود کدام ممکن است قطر آن خواهد شد ۲۰ میلیمتر بود.

 

 

 

 

 

 

 

حمایت مالی
منبع مفید یورونیوز فارسی