خبرهای کیفیت بالا فقط در مورد بهبود مستمری


خبرهای خوب در مورد افزایش مستمری

حسین سوری (به همین دلیل فعالان سندیکای بازنشستگان کشوری) به همین دلیل 2 بهبود حقوق بازنشستگان کشوری در داخل 12 ماه جاری خبر داد.

حسین السوری ذکر شد: این بهبود 10 درصدی است کدام ممکن است پس به همین دلیل ابلاغ مقررات مشتاق در مورد رئیس جمهور برای همه شما رویدادها تسهیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بهبود 10 درصدی برای همه شما حقوق بگیران تصور می شود است این ماه کمیسیون دریافت می کند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به تعویق نباید باشد با این وجود دومین بند بهبود حقوق بازنشستگان در داخل ملت به عنوان یک نتیجه تخصیص 9000 میلیارد تومان به نسبت گلوله کردن 9 هزار میلیارد تومانی است کدام ممکن است این مهم خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم باشد یا نباشد. عادلانه تخصیص یافته است.

به گزارش النا، وی افزود: به هر طریقی گلوله کردن 9 هزار میلیارد تومان ممکن است بخواهید معنی هر دو مقرراتی دارد. اگر مجبور به بیشترین استفاده را ببرید روشی شدند، هم برای مستمری بگیران نظامی کدام ممکن است 5000 میلیارد تومان نمره اعتبار دارند با این وجود تعدادشان خیلی کمتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مستمری بگیران کشوری کدام ممکن است تعدادشان تعداد زیاد است، نیاز به روشی را اعمال کنند. صادقانه بهره مند شوند. حدس زده می تواند کدام ممکن است 10 شانس همراه خود حقوق این ماه در داخل فروردین ماه صنوبر شود، با این وجود بند دوم احتمالا به 1 ماه نه تمدید ممکن است.