خدایان روم باستان – تاریخ ما


خدایان روم باستان

خدایان رومی از خدایان یونانی کپی شده اند، البته با تغییرات جزئی. در روم باستان، دیونیسیوس باکوس شد. باکوس همان ویژگی های دینوسیوس را دارد، فقط نام آن تغییر کرده است. در روم باستان قربانی کردن حیوانات مرسوم بود. آنها فکر می کردند بهترین راه برای صحبت با خدایان ریختن خون یک حیوان است. زنان در روز تولد خود قربانی می کردند. این حیوان به الهه جونو اهدا شد. حیوانات سفید مانند گوسفند سفید را برای مشتری قربانی می کردند که او نیز سفید پوست بود. رومی ها جشن ها و جشن های زیادی را برای خدایان خود برگزار می کردند. آنها فقط در ماه ژانویه 32 جشن برای خدایان مختلف برگزار کردند. ویرجین ها در معبد وستا در رم کار می کردند. آنها باید آتشی را نگه می داشتند که برای همیشه می سوزد تا الهه وستا بر آن بدرخشد. وستا کپی از ملکه یونانی هستیا است.