خلاصه ای از زندگی اردشیر اول


خلاصه ای از زندگی اردشیر اول

آرتابان یکی از کاخ های هخامنشی در سال 464 قبل از میلاد خشیرشا را کشت و پسر 18 ساله خشیرشا به نام آسس را پادشاه کرد. این پادشاه خود را اردشیر اول نامید.

چون آرتابان جوان و کم تجربه بود، خودش به امور کشوری دست می زد. اردشیر دومین پسر از سه پسر مشروع خشایارشا ملکه آمستریس دختر هوتن بود. پس از اینکه اردشیر به سلطنت رسید، همه کسانی را که در قتل خشیرشا دست داشتند، از جمله آرتبان را اعدام کرد.

در زمان او مصر به رهبری ایناروس قیام کرد و اردشیر او را شکست داد. باغبوخاش جانشین ایناروس به شام ​​رفت و در آنجا شورش کرد، اما چون خواهرش همسر خشیرشا بود، جنگ را متوقف نکردند و باغبوخاش به دربار آمد و عذرخواهی کرد.

مدتی بعد اردشیر اول او را به این بهانه که شیری را که قرار بود در گذشته توسط خشیرشا شکار می شد کشته باشد به دریای سرخ تبعید کرد.

اردشیر نیز با یونان درگیر شد و با آنها پیمان صلح امضا کرد. اردشیر با یهودیان رابطه خوبی داشت. منشی عزرا در زمان خود زندگی می کرد. اردشیر در سال 424 قبل از میلاد به همراه همسرش داماسپیا در بابل درگذشت. او را به نقش رستم آوردند و در آرامگاهی که برایش ساخته بود دفن کردند.

زندگینامه اردشیر اول یا (دست داز) ششمین پادشاه هخامنشی - دایان