خلاصه ای از زندگی داریوش اول


خلاصه ای از زندگی داریوش اول

سلطنت داریوش از 521 قبل از میلاد تا 486 قبل از میلاد به طول انجامید. آریا پسر گشتاسپ پسر رامنه پسر آرشام بود. آریا رامنه نیز با فاصله پنج نسل به هخامنشیان می رسد.

داریوش یکی از ژنرال های کامبوجی بود. داریوش پس از رسیدن به بردیا شاهی دروغین به همراه شش تن از اشراف پارسی تصمیم گرفت بردای دروغین را کنار بگذارد. پس از هفت ماه سلطنت دروغین بردیا، داریوش و دوستانش او را شکست دادند و کشتند و این جمعیت 7 نفری داریوش را به پادشاهی برگزیدند.

در این مدت او به مدت یک سال در سرزمین هایی که کوروش فتح کرده بود جنگ های داخلی کرد و حکومتی را که کوروش برپا کرده بود تقویت کرد. او بر همه شورش های محلی در سرزمین های نوپای هخامنشی غلبه کرد.

پس از آن، در خارج از کشور خود به جنگ پرداخت. ابتدا با سکاها جنگید. آنها مرتباً از سپاه داریوش می گریختند و لشکر هخامنشی را پشت سر خود می کشیدند. تا اینکه داریوش از ترس قحطی و بی نتیجه بودن جنگ به ایران بازگشت. داریوش اگرچه نتوانست آنها را به دست آورد، اما آنها را برای همیشه از حمله به مرزهای ایران باز داشت. داریوش هند را فتح کرد، از سند گذشت و ثروت هندوها را به دست آورد. او همچنین جنگ های ناموفقی را با جزایر یونان انجام داد.

داریوش اول مردی دانا، نیرومند و باهوش بود و به حکومت هخامنشی شکلی داد که تا پایان عمر شاهنشاهی باقی ماند. او هخامنشیان را به مردم جهان باستان بسیار قدرتمند نشان داد.

داریوش هخامنشی که بود؟  بیوگرافی + اقدامات داریوش اول - کجارو