{داستان} منسوخ شده ترین شهرک های آمریکا را خوانده اید؟


{داستان} گذشته تاریخی آمریکا ظرفی به دلیل سنت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیده‌های مختلفی را در داخل بر می‌گیرد کدام ممکن است تعداد زیادی از آن قرار است‌ها وارد {مسیر} منحصربه‌شخص خودشان بسیار شدند. بعضی به دلیل آن قرار است‌ها در جهت {داستان} تراژیک گذشت بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم بوده اند. بعد به دلیل اینکه کریستوفر کلمب در داخل 12 ماه ۱۴۹۲ میلادی به آمریکای محلی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در گذشته به دلیل اینکه عنوان آمریکا آمریکا را روی خودشان بسیار بگذارند، طولی نکشید به همان اندازه زیرساخت‌های آن قرار است‌جا تعیین کنید گرفت.

مخصوصاً افراد آمریکا در داخل ۴ جولای 12 ماه ۱۷۷۶ میلادی بود کدام ممکن است به خودشان بسیار آمریکا آمریکا می‌گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عنوان را برای خودشان بسیار گذاشته بوده اند. به دلیل روزی کدام ممکن است افراد مختلفی به دلیل دهه گذشته ۱۵۰۰ میلادی برای گذشته تاریخی جمعی افراد آمریکا به آمریکا آمدند، هیچ شگفتی ندارد کدام ممکن است ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک‌های این ملت را به {تصویر} بکشند کدام ممکن است بازتابی به دلیل تخصص‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌های منحصربه شخص است. به همان اندازه این‌جا اگر به ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط بین این 2 علاقه مند به دارید، در داخل یکپارچه مقاله همراه خود ما در کنار باشید به همان اندازه {داستان} ۸ مورد به دلیل منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا را یکی به یکی رئوس مطالب کنیم.

۸- جرسی سیتی

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۱۷ میلادی

ایالت: نیوجرسی

گروه موجود: ۲۹۲.۴۴۹ نفر

مساحت: ۲۱.۱۳ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

همراه خود محاسبه گروه کلان شهر جرسی که فقط در مورد به ۳۰۰.۰۰ نفر می‌رسد، تعجبی ندارد کدام ممکن است جرسی سیتی شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا، بعد به دلیل نیوآرک، به دومین کلان شهر پرجمعیت آمریکا در نظر گرفته می‌آید. افراد لناپ کدام ممکن است به بومیان دلاور (Delaware) هم شناخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اولیه کسانی بوده اند تخصصی ایجاد می کند این کلان شهر ساکن شدند.

کنجکاو است کدام ممکن است کاشف انگلیسی به تماس گرفتن خلاق هادسون پایین این جهان را بازهم دوباره پیدا می کند کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را در داخل 12 ماه ۱۶۲۱ به دلیل نمایندگی هند غربی هلندی {خرید}. امروزه، کلان شهر جرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیب بزرگ به دلیل رودخانه هادسون {به یکدیگر} راهی که در آن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو، تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان تولیدات نه را به اشتراک می‌گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث می‌شوند گیمرها مهم برای همه زمانها بالاتر میلیون‌ها نفر در داخل نیوجرسی بازسازی شود.

خواه یا نه می‌دانستید؟

علی‌رغم اینکه سیب بزرگ قوه قضایی معتبر دارد، با این وجود مجسمه {آزادی} {در شهر} جرسی قرار گرفته است کدام ممکن است محلی‌های نیوجرسی می‌توانید آن قرار است را در داخل لیست افتخارات‌شان (به در کنار اختراع مداد گرافیتی) اضافه کنند.

۷- آلبانی

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۱۴ میلادی

ایالت: سیب بزرگ

گروه موجود: ۹۹.۲۲۴ نفر

مساحت: ۲۱.۹۴ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

بعد به دلیل اینکه انگلیسی‌ها در داخل 12 ماه ۱۶۶۴ میلادی مدیریت مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا را به قبضه شخصی در داخل آوردند، به خوشحال از دوک آلبانی، عنوان این کلان شهر را آلبانی گذاشتند. گروهی به دلیل تاجران هلندی در داخل توسعه زمینی پشتیبانی کردند کدام ممکن است ارگ ناسائو در داخل زمان کشفش در داخل آن قرار است واقع شده است بود. این شهرک، امروزی به استانداردهای گروه مرفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا برای آموزش عالیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار پیچیده خلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی شهره شده است. همراه خود قدم‌هایی کدام ممکن است شهرک آلبانی در داخل قرن‌های ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ برای توسعه وسط حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش موارد برداشته بود، امروزه به موتور سیکلت مقرون به صرفه ایالت سیب بزرگ بازسازی شده است.

خواه یا نه می‌دانستید؟

شهرک آلبانی شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا در داخل 12 ماه ۱۷۹۷ میلادی به پایتخت ایالت سیب بزرگ بازسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها اصلی نبوغ انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراعاتی {بوده است}؛ اختراع تلگراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت {الکتریکی}.

۶- نیوپورت نیوز

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۱۳ میلادی

ایالت: ویرجینیا

گروه موجود: ۱۸۰.۷۱۹ نفر

مساحت: ۱۱۹.۲ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

روزی کدام ممکن است سویه ها ریلی برای تعیین کنید‌گیری تجارت اخیر‌شرکت کشتی‌سازی به دلیل دودکش برای گاز ذغال سنگ استفاده بیشتر از می‌شد، در داخل حدود دهه گذشته ۱۸۸۰ میلادی به شهرک کشتی‌سازی مشهور شد. به تذکر می‌رسد کدام ممکن است پیدا می کند محل قرارگیری‌های اخیر در داخل خون انگلیسی‌ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ذاتی {واقعی} {در این} زمینه داشتند. چون نیوپورت کلان شهر یکی دیگر بود کدام ممکن است آن قرار است‌ها آن قرار است را در داخل 12 ماه ۱۶۱۳ میلادی به دلیل پشت صحنه پیدا کردند. نیوپورت نیوز حتی امروزه همراه خود انشعاب تولیدات کشتی‌سازی، ناوهای هواپیمابر، زیردریایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای نیروی دریایی، عظیم‌ترین به کارگیری نیروی اقتصادی را به شخصی اختصاص دانش است.

خواه یا نه می‌دانستید؟

نیوپورت نیوز شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا نشانگر 2 کلان شهر است؛ کلان شهر وارویک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیوپورت کدام ممکن است در گذشته به دلیل 12 ماه ۱۹۵۸ میلادی به دلیل {یکدیگر} از راه دور بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضمیمه کردن تقریبی ۸۵ غیر مستقیم {مربع} به دلیل این پایین، تعیین گرفته شد همراه خود {یکدیگر} اختلاط شوند. ۳۲ پارک شهر {در این} کلان شهر ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است تمام ورزش‌های اوقات فراغت مشتاقان و افرادی که می‌خواهند به دلیل فضای بیرونی لذت بردن ببرند را فراهم می‌تدریجی.

۵- ککوتان

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۱۰ میلادی

ایالت: ویرجینیا

گروه موجود: ۱۳۷.۴۳۰ نفر

مساحت: ۱۳۶.۲۷ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

در گذشته به دلیل اینکه استعمارکنندگان به مدیریت کاپیتان جان اسمیث در داخل 12 ماه ۱۶۰۷ میلادی به این جهان شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا سروکله‌شان پیدا شود، یانکی‌های محلی آلگانکی {در این} جهان مسکن می‌کردند. در گذشته به دلیل اسمیث هم به این سرزمین، کیکوتان شناخته می‌شد. همراه خود اینکه کلاس ها مستعمره‌کننده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان این کلان شهر کاملاً برعکس شهرهای نه برای {مدتی} دلپذیر بود، با این وجود {متاسفانه} این دوستی مقاومت نیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عهده گرفتن پایین اجتناب‌ناپذیر بود. استعمارکنندگان در داخل 12 ماه ۱۶۱۰ میلادی، محله محلی ککوتان را به زور به دلیل کلان شهر آبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجدادی‌شان بیرون از در انداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی آن قرار است‌ها را به {قتل} می‌رساندند. این شهرک نیز به دلیل آن قرار است خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون‌ریزی بومیان آن قرار است زمان {شکل گرفته است}.

خواه یا نه می‌دانستید؟

ککوکتان در داخل 12 ماه ۱۶۹۰ میلادی همراه خود کلان شهر {مجاور} عظیم‌تر شخصی، کلان شهر همپتون اختلاط شد. 2 کلان شهر نه، کلان شهر الیزابث را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر فیبوس در داخل 12 ماه ۱۹۵۲ میلادی کلان شهر همپتون را به شخصی ملحق کرده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی شهرک همپتون تعیین کنید گرفت.

۴- همپتون

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۱۰ میلادی

ایالت: ویرجینیا

گروه موجود: ۱۳۷.۴۳۶ نفر

مساحت: ۱۳۶.۲۷ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

به همان اندازه این‌جا یاد گرفتیم کدام ممکن است شهرک همپتون همراه خود اختلاط مسحورکننده‌ای به دلیل چند مورد آخر شهرک بوده کدام ممکن است در امتداد طرف {یکدیگر} قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضی به دلیل کسانی که شهرک جیمزتاون را شرکت کرده بوده اند، این شهرک را هم پیدا می کند کردند. این کلان شهر در داخل ابتدا پایگاه مرزی برای انگلیسی‌ها بود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان سطح آرام منسوخ شده (old Point Comfort) شناخته می‌شود. با این وجود امروزه، نمایندگی‌های موفقی مشابه (the Langley Speedway NASCAR) {در این} کلان شهر ممکن است وجود داشته باشد.

خواه یا نه می‌دانستید؟

گفتیم کدام ممکن است شهرک همپتون محل اقامت (the Langley Speedway NASCAR) مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین امکانات زمینی در داخل آمریکا آمریکاست تخصصی ایجاد می کند 12 ماه ۱۹۱۷ میلادی شرکت شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیدا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات هوانوردی {اختصاص داده شده است}.

۳- سانتافه

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۰۷

ایالت: نیومکزیکو

گروه موجود: ۶۷.۹۴۷ نفر

مساحت: ۵۲.۳۴ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

کلان شهر سانتافه کدام ممکن است به «فرض مقدس» تفسیر می کند می‌شود، شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرهای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی مقاصد خلاق {برجسته} دنیا اندیشه در مورد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1000 نفر {هر} ساله به دلیل این کلان شهر کدام ممکن است تمام شهرهای جهان به آن قرار است قبطه می‌خورند، رفتن به می‌کنند. در گذشته به دلیل اینکه پای کلونی‌های اسپانیایی در داخل 12 ماه ۱۶۰۷ میلادی {در این} پایین پیدای‌شان شود، محل اقامت بومیان این جهان در نظر گرفته می‌آمده بود. محلی‌ها به محض پیدا شدن سروکله بیگانگان به دلیل 12 ماه ۱۶۸۰ به همان اندازه ۱۶۹۲ به زادگاه‌شان، دردسر شخصی را می‌کردند به همان اندازه کلونی‌های اسپانیایی را به دلیل این جهان بیرون از در کنند، با این وجود بعد به دلیل تخلیه دارایی ها آن قرار است‌ها، جهان آن قرار است‌ها را تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به محلی‌ها واگذار کردند.

خواه یا نه می‌دانستید؟

سانتافه مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرهای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقر دولتی آمریکا داشته کدام ممکن است به کاخ سیاستمداران شناخته می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلونی‌های اسپانیایی آن قرار است را در داخل حدود ۱۶۱۰ میلادی ساخته بوده اند. کنجکاو است کدام ممکن است قله این کلان شهر، ۷۰۰۰ فوت افزایش یافته به دلیل درجه دریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرتفع‌ترین پایین در داخل آمریکا بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقط در مورد ۲۰۰۰ فوت به دلیل قله کلان شهر کلرادو کدام ممکن است دلیل خاطر celeb شده است هم بلندتر باشد یا نباشد.

۲- جیمزتاون

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۶۰۷ میلادی

ایالت: ویرجینیا

گروه موجود: ۱۵.۳۳۹

مساحت: ۲.۳ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

جیمزتاون کدام ممکن است از قبل به خوشحال از شاه انگلیسی به ارگ فورت شناخته می‌شد، منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه کلونی کاملاً انگلیسی در داخل آمریکای شمالی بود. این شهرک بعد به دلیل زمان کشفش در داخل ۲۶ آوریل 12 ماه ۱۶۰۷ میلادی در نتیجه کودک‌گانه 12 ماه‌ها همراه خود کشمکش‌هایی سروکله می‌زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برای مدت زمان کوتاهی در داخل 12 ماه ۱۶۱۰ میلادی به فعلی شخصی رها شد. با این وجود چند مورد آخر سالی نمی‌تحویل داد کدام ممکن است ویرجینیا به کلونی سلطنتی بریتانیا {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیمزتاون هم به همان اندازه 12 ماه ۱۶۹۸ میلادی پایتخت این کلونی بود.

اصولاً گروه در طولانی مدت درگیری داخل 12 ماه ۱۸۶۵ میلادی شهرک جیمزتاون را توقف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعیین کنید امروزی‌اش درآمده است. از هر نظر همین تمیز شدن گروه باعث شده به همان اندازه به خرابه‌ای بازسازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آن قرار است به خرابه درآید. هرچند، پاسخگویی بقایایی کدام ممکن است به دلیل راه اندازی دهه گذشته ۱۹۰۰ میلادی باقی مانده بود را عده‌ای نگه داشتن کردند. در داخل 12 ماه ۱۹۳۶ میلادی هم همراه خود عنوان اخیر پارک سراسری کلونی به پارک سراسری شد.

خواه یا نه می‌دانستید؟

تاریخچه ابتدایی این شهرک بسیار است؛ به دلیل دوران آدمخواری (دوران {گرسنگی})، رویارویی‌های آزمایشی همراه خود محلی‌ها گرفته به همان اندازه سفارش عروس‌هایی کدام ممکن است نیاز به برای همه زمانها به محله‌ای می‌رفتند کدام ممکن است ساکنانش شخص بوده اند، آب {آلوده} در کنار همراه خود مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بین درگیر شدن بیش به دلیل خوب {سوم} این کلونی. از هر نظر همین کدام ممکن است این شهرک به همان اندازه زمان درگیری داخل مقاومت معرفی شده است بود، خودش خوب معجزه است. با این وجود، شهرک جیمزتاون غیر از رها کردن این سختی‌ها، به محل تأمین دموکراسی یانکی بازسازی شده است.

۱-عرف آگوستین

12 ماه شرکت: 12 ماه ۱۵۶۵ میلادی

ایالت: فلوریدا

گروه موجود: ۱۴.۵۱۵ نفر

مساحت: ۱۲.۷۴ غیر مستقیم {مربع}

قدیمی ترین شهرک های آمریکا

عرف آگوستین مطمئناً یکی منسوخ شده‌ترین شهرک‌های آمریکا در داخل تذکر گرفت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یانکی‌هایی تخصصی ایجاد می کند اردوای دانشگاه‌شان به فلوریدا رفتند، این شهرک زیبای منسوخ شده را دیدند. اگر هم به همان اندازه به فعلی به این آن قرار است‌جا نرفته‌اند، در آینده گذرشان به این می‌خورد. با این وجود روزی کدام ممکن است این شهرک را ببینند، به دلیل تاریخچه فوق‌العاده پایین اوج این کلان شهر تاریخی در داخل آمریکا حیرت‌زده می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین می‌تدریجی. با این وجود، ادامه دارد هم دیر نشده به همان اندازه چیزهایی زیادی فراتر به دلیل خرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرت‌های حاضر‌فروشی‌ها به دلیل این شهرک یاد بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای بیشتری به دلیل آن قرار است‌جا پیدا می کند کنید.

این کلان شهر در داخل ۸ سپتامبر شرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیش به دلیل ۲۰۰ 12 ماه پایتخت فلوریدای اسپانیایی {بوده است}. بریتانیایی‌های بی‌رحم به دلیل 12 ماه‌های ۱۷۶۳ به همان اندازه ۱۷۸۳ میلادی نیاز دارند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره امکانات این کلان شهر بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر عرف آگوستین هم {در این} مدت زمان به پایتخت فلوریدای ژاپنی بریتانیایی بازسازی شده بود به همان اندازه اینکه امکانات این کلان شهر به اسپانیایی‌ها بازگشت. این شهرک در داخل 12 ماه ۱۸۲۲ میلادی به طور مناسب {به بخشی} به دلیل آمریکا آمریکا واگذار شد.

خواه یا نه می‌دانستید؟

پدرو منندز دی آویلز، دریاسالار سودآور در داخل نیروی نیروی دریایی، کلان شهر عرف آگوستین را شرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تنها واقعی به پیدا می کند حیاتی‌ترین محل قرارگیری {در این} جهان در داخل حدود سه قرن در گذشته، منطقی برای رشد ناوگان گنجینه اسپانیایی شناخته می‌شود.

حمایت مالی