دستور بایدن برای ممنوعیت کار برای خانه های سالمندان معضلی ایجاد می کند


دیدگاهتان را بنویسید