دوم سونامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست برخورد کردن درجه اقیانوس در داخل بندر دیر / تصاویر حرکتی


مریم السادات حسینی

دوم سونامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست برخورد کردن درجه اقیانوس در داخل بندر دیر / تصاویر حرکتی

ویدئویی در داخل دنیای آنلاین ما کف دست به کف دست می تواند باشد کدام ممکن است آموزش داده شده است می تواند باشد شبیه به دوم نخست برخورد کردن آب اقیانوس در داخل بندر دیر است می شود که در پایان به غرق شدن فراوان قایق صیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} دیدن متعدد به دلیل کشتی ها شد.

آینه کردن