سقوط گروه تواشیح به همین دلیل روی استیج در داخل اصفهان/ تصاویر حرکتی


راضیه صادقیان

سقوط گروه تواشیح به همین دلیل روی استیج در داخل اصفهان/ تصاویر حرکتی

دوم سقوط گروه تواشیح به همین دلیل روی استیج در داخل نمایشگاه در سراسر جهان اصفهان را ببینید.

تصویری آینه ای