سه کشتی در داخل خلیج فارس


توقیف سه کشتی در خلیج فارس

رئیس شیلات شهرستان دیر نزدیک به عملیات غیر منتظره در داخل شهرستان کنگان برای دستگیری صیادان متخلف ذکر شد: 21 فروردین ماه 12 ماه جاری در داخل عالی عملیات محرمانه در داخل شهرستان کنگان برای 3 فروند قایق غافلگیر شد. ، کدام ممکن است همگی گشت و گذار محاصره ای قابل احترام بوده اند. 10 میلیارد ریال پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

عقیل امینی سرپرست دارایی ها شیلات دیر به دلیل سه فروند قایق در داخل آب های خلیج فارس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پس به دلیل ناامیدی گروه صیادان جهان به دلیل محاصره ماهیان (الدفره) دریایی مشترک. گشت فرمان مشارکت در شد. پایگاه ایمنی به دلیل دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلات کلان شهر گوزن.

وی نزدیک به عملیات مخفیانه در داخل شهرستان کنگان برای دستگیری صیادان متخلف ذکر شد: 20 فروردین ماه 12 ماه جاری در داخل عالی عملیات محرمانه در داخل شهرستان کنگان به طور غیرمنتظره 3 فروند قایق پیدا می کند شد کدام ممکن است همگی عالی گشت و گذار محاصره را به در کنار داشت. 10 میلیارد ریال. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شد.

رئیس شیلات شهرستان دیر همراه خود خاص اینکه قایق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 16 متهم برای محاکمه در داخل اختیار پایگاه دیر قرار گرفتند، افزود: پس به دلیل پیگیری های اجباری به شیلات شهرستان دیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن نشریه ادواری. گزارش مجدد به دادگستری شهرستان، قاضی صالح دستورالعمل ها اجباری را صادر کرد.»

به گزارش فارس، وی نزدیک به اصل قاضی مبنی بر {انتقال} قایق های متخلف حامل از دستگاه غیرمجاز به خشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد به همان اندازه اطلاع ثانوی، ذکر شد: در امروز {هر} سه کشتی دنده دار به از دستگاه ماهیگیری همراه خود جرثقیل به پایگاه ایمنی آب منتقل شدند. کلان شهر دیر