{شرایط} بررسی اجمالی تقاضا {دانشجویان} ایرانی برای یکپارچه تحصیل در داخل اوکراین در داخل مجلس


حاجی دیلیگانی روشن سازی داد:

شرایط بررسی درخواست دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در اوکراین در مجلس

یکی در همه اعضای هیأت رئیسه نحوه یادگیری مبحث یکپارچه تحصیل برای بچه های دانشگاه ایرانی شاغل به تحصیل در داخل اوکراین در داخل کشورمان را تشریح کرد.

حسینعلی حاجی دیلیجانی در داخل پاسخ به {تجمع} انواع به همین دلیل {دانشجویان} ایرانی شاغل به تحصیل در داخل اوکراین در برابر این مجلس شورای اسلامی برای یکپارچه تحصیل در داخل کشورمان اظهار داشت: این ماده موضوع نیاز به در داخل کمیسیون تمرین بررسی اجمالی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه کاری می توان برای آن قرار است مشارکت در داد. . این داده ها آموزان.”

وی اظهار داشت: در داخل صورتی کدام ممکن است این {دانشجویان} تقاضا تمیز کردن با صورت مکتوب به مجلس نمایندگان فراهم کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع به کمیسیون تمرین ارجاع شود، این مرجع در واقع می تواند با استفاده از وزارت علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت پیگیری تدریجی کدام ممکن است فرصت یکپارچه تحصیل این {دانشجویان} چقدر است. “

خبرگزاری {دانشجویان} ایران روز سه شنبه گزارش داد کدام ممکن است انواع به همین دلیل {دانشجویان} پزشکی، دندانپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروسازی اوکراین تحصیل می کنند در برابر این مجلس شورای اسلامی {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند {انتقال} آنها خواهند شد به مدرسه های ایران ناشی از {شرایط} جنگی در داخل اوکراین شدند.