شومینه سوزی بزرگ در داخل تاسیسات تولیدی کفش ورزشی قم


آتش سوزی گسترده در کارخانه کفش قم

شومینه نشانان شومینه سوزی بزرگ در داخل تاسیسات تولیدی کفش ورزشی قم را مهار کردند.

حمید کریمی در رابطه با شومینه سوزی منصفانه تاسیسات تولیدی کفش ورزشی در داخل قم اظهار داشت: شومینه سوزی بزرگی ساعت شب قبلی ساعت 23 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 در داخل منصفانه تاسیسات تولیدی واقع در داخل خیابان قدیم قم – کاشان منتهی به قلب فرماندهی شومینه نشانی رخ داد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه تاسیسات تولیدی کفش ورزشی آرمان واقع در داخل جاده خلیج عربی دچار حریق شد، افزود: فوری 7 سیستم خودروی شومینه نشانی با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرسانی شهر به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها حفاظت شهرداری قم شکسته نشده داد: بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده، اولیه خودرو شومینه نشانی در داخل خیلی کمتر به دلیل 7 {دقیقه} به محل رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل سفارش خودروهای تا حد زیادی، خودرو های شومینه نشانی با کیفیت حرفه ای به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار داشت: خوش شانس {در این} حادثه به {کسی} {آسیب} نرسید.

کریمی در رابطه با تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش سقف یکی در همه سوله های این تاسیسات تولیدی اظهار داشت: خوش شانس شومینه همراه خود دردسر شومینه نشانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش مهار شد کدام ممکن است محل را لکه دار کرد.