ظرفیت پذیرش زائران جدید در مرز وجود ندارد


وزیر کشور گفت: با توجه به جمعیت زیاد و گرما، ظرفیت پذیرش زائران جدید در مرزها وجود ندارد.

احمد وحیدی صبح شنبه پس از بازدید از پایانه بین المللی خسرو گفت: با مدیریت خوب زائران مرز خسرو از کشور خارج می شوند.

تمام تلاش استاندار کرمانشاه و دست اندرکاران این است که زائران به راحتی از مرز عبور کنند.

وزیر کشور گفت: با توجه به جمعیت زیاد و گرما، ظرفیت پذیرش زائران جدید در مرزها وجود ندارد.

وحیدی گفت: از همه مردم ارزشمند خود می خواهیم فعلا به سمت مرزها حرکت نکنند تا به دلیل گرما و ازدحام دچار مشکل نشویم.

مهر