عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت علیرغم محکومیت ایران در حال رشد میدان گازی هستند


تصویری آینه ای ایران

انعکاس مذاکرات هسته ای در مسیر درستی پیش می رود، با ابراز نگرانی طالبان در مورد رفتار با پناهجویان افغان در ایران، و عربستان سعودی و کویت علیرغم محکومیت ایران در حال توسعه میدان گازی هستند.

“آینه کردن” – رسانه های برجسته خارج از کشور در داخل ساعات قبلی به همین دلیل تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای شبیه به ایران بی اطلاع بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب قابل تاملی را در موضوع امتیازات شبیه به ایران نوشتند کدام ممکن است به همین دلیل جمله آنها خواهند شد می توان به المانیتور، قلب تحقیقات اوراسیاریو را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزیره شناسایی شد. {در این} گزارش آمده است: رئیس جمهور ایران معتقد است کدام ممکن است مذاکرات هسته ای ثابت است، در مسیر درست حرکت کنید مناسب، طالبان در موضوع عادات همراه خود پناهجویان افغان در داخل ایران ابراز دلخوری کردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت علیرغم محکومیت ایران در حال رشد میدان گازی هستند.

در داخل {زیر} به اختصار به حیاتی ترین مطالبی 24 ساعت قبلی در داخل رسانه های برجسته خارج از کشور در موضوع ایران آشکار شده است ردیابی می کنیم.

المانیتور: رئیس جمهور ایران معتقد است کدام ممکن است مذاکرات هسته ای در مسیر درست حرکت کنید درستی پیش {می رود}

رسانه های در سراسر جهان به صحبت های مدیریت کسب اطلاعات در مورد مذاکرات هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن کارکنان مذاکره کننده ایرانی پرداختند.

المانیتور گزارش داد کدام ممکن است “رئیس ایران می گوید مذاکرات هسته ای متوقف شده به خوبی پیش {می رود}.”

وی شکسته نشده می‌دهد: آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس ایران، به همین دلیل مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ملت توصیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره است کدام ممکن است تهران در داخل موضع قدرتمند قرار دارد.

وی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در داخل ترکیبی افسران دولتی، مذاکرات جاری هسته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌های ایران برای پیشروی همراه خود هر دو با بیرون هماهنگی هسته‌ای را مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی قرار دادند.

انعکاس مذاکرات هسته ای در مسیر درستی پیش می رود، با ابراز نگرانی طالبان در مورد رفتار با پناهجویان افغان در ایران، و عربستان سعودی و کویت علیرغم محکومیت ایران در حال توسعه میدان گازی هستند.

این پایگاه خبری در نهایت معتقد است کدام ممکن است منظور رئیس ایران اینجا است کدام ممکن است مذاکرات در مسیر درست حرکت کنید خوبی پیش {می رود}، مذاکرات قدرتمندی است در نتیجه آن را به راه توسعه، مذاکرات فقط در موردً به {بن بست} رسیده است.

اوراساریو ویو: طالبان به همین دلیل برخورد همراه خود پناهجویان افغان در داخل ایران ابراز دلخوری کردن کرده است

در داخل هفته های فعلی موجی به همین دلیل ایران هراسی در داخل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان هراسی در داخل ایران به بهترین راه افتاده کدام ممکن است دنیای آنلاین ما را تحمل تاثیر قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران 2 ملت را مجبور به اظهار تذکر کرده است.

قلب تحقیقات اوراسیاریف نوشت: «طالبان به همین دلیل برخورد همراه خود پناهجویان افغان در داخل ایران ابراز دلخوری کردن کرده است.

افسران طالبان روز چهارشنبه پس به همین دلیل تخلیه ویدئوهایی در داخل دنیای آنلاین ما کدام ممکن است آزار پناهجویان را نمایشگاه ها، اظهار تاسف کردند.

وی افزود حالی کدام ممکن است افسران ایرانی بدرفتاری همراه خود افغان ها را رد می کنند، وزارت مهاجرین در داخل کابل اظهار داشت جاری بررسی اجمالی است.

انعکاس مذاکرات هسته ای در مسیر درستی پیش می رود، با ابراز نگرانی طالبان در مورد رفتار با پناهجویان افغان در ایران، و عربستان سعودی و کویت علیرغم محکومیت ایران در حال توسعه میدان گازی هستند.

این اندیشکده به این نتیجه نهایی رسید کدام ممکن است وزارت خارجه افغانستان نمایندگان ایران را احضار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور کابل در داخل امور پناهندگان همراه خود افسران تهران صحبت کرده است.

الجزیره: عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت بدون در نظر گرفتن محکومیت ایران در حال رشد میدان گازی هستند

ایران همراه خود بهبود میدان گازی مورد مناقشه بین کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی مخالفت کرد، با این وجود کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی این اعتراض را نادیده گرفتند.

آنلاین خبری الجزیره {در این} اتصال نوشت: عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت علیرغم محکومیت ایران در حال رشد میدان گازی هستند.

شکسته نشده می‌دهد: تهران بهبود میدان را مغایر همراه خود مذاکرات زودتر دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بهره‌برداری به همین دلیل این میدان را برای شخصی محفوظ می‌داند.

وی افزود: عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت بدون در نظر گرفتن مخالفت ایران، عالی میدان گازی مورد مناقشه را بهبود خواهند داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تهران می خواهند وارد مذاکره شود.

انعکاس مذاکرات هسته ای در مسیر درستی پیش می رود، با ابراز نگرانی طالبان در مورد رفتار با پناهجویان افغان در ایران، و عربستان سعودی و کویت علیرغم محکومیت ایران در حال توسعه میدان گازی هستند.

وزارت خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای معرفی شد کدام ممکن است متحدان خلیج فارس به هماهنگی شخصی کدام ممکن است ایران آن خواهد شد را {غیرقانونی} گفتن کرده است، برای بهبود میدان گازی فراساحلی آرش 2 احترام می‌گذارند.