غیر زمینی ترین کلان شهر زیرزمینی {تاریخی} جهان


بزرگترین شهر زیرزمینی تاریخی جهان

کلان شهر زیرزمینی یووی هر دو کلان شهر زیرزمینی نوش آباد شهر زیرزمینی تاریخی است تخصصی ایجاد می کند {زیر} احساس کنونی نوش آباد در داخل فاز مرکزی شهرهای آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیدگل یافت می شود. این توالی حدود 4 کیلومتر {مربع} {زیر} پایین حفر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدمتی 1500 ساله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادل با فاصله ساسانی (اوایل اسلام) به همان اندازه صفویه است. این تأثیر در داخل گذشته تاریخی ۸ مرداد ۱۳۸۵ همراه خود شماره گزارش ۱۵۸۱۶ شناخته شده به عنوان مطمئناً یکی آثار سراسری ایران به گزارش رسیده است.

حقیقت این است، این کلان شهر زیرزمینی، ساختارهای متراکم، پیشرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسیعی شبیه راهروهای در داخل هم تنیده {باریک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های نوزاد است. طبقه اول حقیقت این است راهروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهایی برای گمراه کردن اشخاص حقیقی احتمالاً بود. طبقات دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} محل اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنده ماندن مواقع تهدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت چرخ دنده غذایی است. چندین وارد کنید باز کردن کلان شهر مورد نظر است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه سیل در کل سالیان قبلی بسته نرم افزاری شدند. کلان شهر دارای ردیابی ها پیچ در داخل پیچ، اتاق های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تله های دفاعی بود کدام ممکن است ظاهراً در داخل هنگام حمله ها دشمن استفاده بیشتر از می شد.

امروزه این کلان شهر زیرزمینی دارای 2 وارد کنید است کدام هرکدام 2 به همین دلیل رمپ های آبی رفتن می کنند. گروه اول توسط می آید اندازه گیری کوچکتر، حدود 1000 متر {مربع} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی دوم حدود 4000 متر {مربع} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخزن آن خواهد شد به مشابه اندازه گیری بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه 4 مخزن به هم سوار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگ است}. توالی {سوم} نیز پیدا می کند شد کدام ممکن است نسبت به 2 توالی زودتر بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 7000 متر {مربع} مساحت دارد با این وجود ادامه دارد به روی عموم مردم باز نشده است.

{در این} کلان شهر جدا از کلان شهر زیرزمینی اوی، مسجد اعظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد امام علی (ع) به همین دلیل آثار دوران مغول، دژ خشتی سی خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل {تاریخی} اسحق آباد به همین دلیل آثار تاریخی است. فاصله سلجوقی به همین دلیل جاذبه های گردشگری انتخاب شده نوش آباد است.

دژ آجری نوش آباد کدام ممکن است به همان اندازه به در لحظه آثار چشمگیری دارد، دژی عظیم همراه خود 9 برج عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوارهای آن خواهد شد به قطر 7 متر است کدام ممکن است نمایشگاه ها برای توسعه این ارگ مشکل زیادی شده است.

مناره نوش آباد بلندترین بنای کلان شهر در داخل روزهای قبل بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر آفتاب، بهترین راه، عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی علم آن خواهد شد {بوده است}. در نتیجه بر بدنه آن خواهد شد آیه حک شده، خدای عالم به خطی عقلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارک تکرار شده بود.