فیلتر واتس اپ زندگی روزمره را زیر و رو کرد


سالمندان نمی توانند از VPN استفاده کنند و همیشه آن را تغییر دهند. یا پرداخت هزینه ها و اداره ساختمان هایی که در آن امور مالی صورت می گیرد.

فیلتر واتس اپ زندگی روزمره را زیر و رو کرده است. بسیاری از آنها یک گروه خانوادگی داشتند و از یکدیگر می شنیدند.

سالمندان نمی توانند از VPN استفاده کنند و همیشه آن را تغییر دهند. یا پرداخت هزینه ها و اداره ساختمان هایی که در آن امور مالی صورت می گیرد. از این قبیل برنامه ها زیاد است.

آیا اینها امنیت را خراب نمی کنند؟