قرنطینه در داخل شانگهای


راضیه صادقیان

قرنطینه در داخل شانگهای

شانگهای پس به دلیل شیوع مجدد ویروس کرونا حدود 2 هفته است تخصصی ایجاد می کند قرنطینه به حرکت می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان به بیش به دلیل 25000 نفر رسیده است.

آینه کردن