كاخ هخامنشیان در داخل شوش


نقشه کاخ هخامنشی در داخل شوش

کاخ هخامنشیان در داخل شوش ،این کلان شهر پایتختهخامنشیان {بوده است}

کاخ آپادانای داریوش اول هخامنشی در داخل شوش واقع بود تخصصی ایجاد می کند تأثیر شومینه به دلیل بین سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن خواهد شد داریوش به راه اندازی تشک جمشید تیز کردن.ویرانه های این کاخ را میتوان در داخل روی تپه های {تاریخی} شوش تبصره کرد.

نقشه کاخهای هخامنشی در داخل شوش

 

این دروازه مشتاق در مورد داریوش اول بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه غربی کاخ شاهی است. {زیر} سازی تپه ای کدام ممکن است کاخ بر روی آن ساخته شده است است همانند {زیر} سازی تشک جمشید شدید مستحکم است. این دروازه به چند اتاق موارد عام می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اتاق سنگ داریوش نوشته شده بود پیدا می کند شد. {در این} سنگ نبشته نحوه راه اندازی کاخ شاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی ملل خرس فرماندهی هخامنشیان اشاره کردن شده است .

دروازه غربی وارد کنید همراه خود سه تالار موارد

در امتداد طرف یکی از آنها در نظر گرفته این سالنهای موارد عام 2 اتاق کودک قرار دارد کدام ممکن است هیچ دری برای ممکن است تعبیه نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی بهترین راه وارد کنید ممکن است به دلیل سقف بوده. این اتاقها حتما شبیه به خزانه شاهی بوده اند. وقتی اسکندر شوش را غارت کرد ۴۰۰۰۰ شمش فلزات قیمتی بدست آورد.به دلیل اتاق دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} می توان به کاخ موارد عام عام غالب مخصوصاً کاخ آپادانا ورود پیدا کرد . این کاخ مربعی همراه خود مقیاس ۱۰۹ متر دارای ۳۶ ستون {بوده است}.

به تصویر کشیدن دوباره کاری شده کاخ آپادانا

 

بر مقدمه راهنما نوشته شده مشتاق در مورد استر در داخل شرق کاخ آپادانا دروازه عظیم قرار داشته کدام ممکن است اکنون آثاری به دلیل آن خواهد شد باقی نمانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن خواهد شد هم حتما بهترین راه پله ای بوده کدام ممکن است مراجعین را به بالای تپه می رسانده است. این دروازه شبیه دروازه تمام ملل تشک جمشید بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثاری به دلیل الهام ستونهایی کدام ممکن است سقف را نگه می داشتند بر جای مانده

دروازه وارد کنید غالب کاخهای هخامنشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام ستونهای بر جای مانده آن خواهد شد

 

نقشه ای به دلیل شوش سنتی – آثار هخامنشی

حمایت مالی