ما همراه خود {شرایط} خشکسالی شدید سختی برخورد با هستیم


جهاد کشاورزی: ​​شرایط خشکسالی بسیار سختی را پیش رو داریم

وزیر جهاد کشاورزی ذکر شد: همراه خود {شرایط} خشکسالی شدید شدیدی مواجه خواهیم بود کدام ممکن است به همین دلیل زمان کشت 12 ماه قبلی در داخل اکثر عوامل ملت رخ اطلاعات است، اما امسال {تلاش می کنیم} همراه خود همکاری در دید همراه خود وزارت درایو به همین دلیل این {شرایط} زحمت کش رفتن کنیم. ” “

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سید جواد سادات نژاد روز پنجشنبه پس به همین دلیل مونتاژ شوراهای کشاورزی شهرستان های ایذه، باغملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیسپارت ( دهدز) در داخل ایذه در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران افزود: تاخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین خبره مورد نیاز برای کشاورزان برخی از راهکارها برای ضرب و شتم خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز کشاورزی در داخل ملت خواهد بود، احتمالا.

وی نزدیک به تنظیمات اقلیمی در داخل 12 ماه های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرات آن خواهد شد بر فاز کشاورزی ذکر شد: این تنظیمات در داخل اکثر بخش های آبخیز ملت به طور قابل توجهی رودخانه کرخه به خوانایی واضح است اما آنچه حیاتی است همکاری کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی است. کشاورزی تواند به شما کمک کند کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین معیشت ممکن است به عنوان یک نتیجه عدم وجود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشکسالی است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: تقریباً در مورد اندازه پدیده خشکسالی، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نهایت مشکل شخصی را تواند به شما کمک کند کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} دیدگان این فاز به {کار} خواهد گرفت.