متاسفانه این ویدئو واقعی است


مریم سادات حسینی

متاسفانه این ویدئو واقعی است

رضا رشید پور در جدیدترین پست اینستاگرامی خود از زاویه دیگر به قیمت خودرو در کشورمان پرداخته است.

بازتاب