مدائن پایتخت قدیمی ایران


یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ ایران باستان است. قلمرو پادشاهان هخامنشی، اشکانی و ساسانی از مرزهای چین تا یونان بوده است. مدائن یکی از شهرهای باستانی محسوب می شد که تمدن بسیار باشکوه و قدرتمندی را در غرب ایران تشکیل داد. این منطقه در گذشته مهد اقتصاد و سیاست خاورمیانه بوده است. طاق کسری و آرامگاه سلمان ایرانی از آثار تاریخی این شهر است. عکاس: احمد بلباشی