مدال برنز مسابقه قهرمانی تفنگ خانمها جهان


مدال برنز مسابقات قهرمانی تفنگ زنان جهان

کارکنان سراسری تفنگ بانوان ایران در داخل مسابقه جام بین المللی عکس گرفتن برزیل به مدال برنز بازو کشف شد.

به گزارش اسنا، در داخل گردش رقبا های عکس گرفتن جام بین المللی برزیل تخصصی ایجاد می کند کلان شهر ریودوژانیرو برگزار می تواند، کارکنان تفنگ بانوان ایران متشکل به دلیل فاطمه لوسیون زاده، فاطمه امینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجمه خدادی در داخل مرحله مقدماتی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 10 نفر به رقبا می پردازد. دیگران. کارکنان #937.2 در داخل جایگاه {سوم} قرار دارد. {در این} مرحله هشت کارکنان به مرحله دوم بهترین راه یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان ایران همراه خود رکورد 623.1 در داخل کلاس {سوم} مرحله دوم قرار گرفت.

کارکنان ایران در داخل در اطراف بعد همراه خود کارکنان دانمارک قهرمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال برنز را به دلیل آن قرار است شخصی کرد.

پیش به دلیل این کارکنان تپانچه مختلط نیز به مدال برنز بازو یافته بود.

در داخل یکپارچه رقبا های در لحظه، کارکنان تفنگ پسرها ایران در داخل مرحله مقدماتی همراه خود ترکیبی مهیار صداقت، امیر محمد نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هادی غرباغی همراه خود {امتیاز} 939.9 به مقام دوم بازو کشف شد. این کارکنان در داخل در اطراف دوم نیز همراه خود {امتیاز} 620.9 {پنجم} شد. در اینجا ذکر شده است هشت کارکنان حضور داشتند.

مسابقه تپانچه تیمی پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها در لحظه در داخل جاری برگزاری است.