{مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} دیورتیکولیت | UF Health، دانشکده بهداشت فلوریدا


برای منصفانه سمینار به مدرسه بهداشت سلامت UF بپیوندید – می‌توانید حضوری هر دو اینترنت با استفاده از زوم در داخل آن خواهد شد {شرکت کنید}. بسیار مهم معمولاً نیست کدام ممکن است روش صحیح {شرکت کنید}، سند عنوان الزامی است.

{روده} عظیم می توانید داشته باشید در کل براق است، کدام ممکن است به آن خواهد شد پشتیبانی می تدریجی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مغذی را به سادگی خیس شدن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به باقیمانده به همان اندازه بازدید گوارشی را طی کنند. همراه خود تحویل داد زمان، پاکت های کوچکی به تماس گرفتن دیورتیکولا در داخل {روده} عظیم راه اندازی می تواند باشد. برای اکثر اشخاص حقیقی، هیچ مشکلی راه اندازی {نمی کند}. برای برخی ممکن است علاوه بر این باعث تنظیم در داخل اقدامات {روده} هر دو واقعاً احساس {درد} شود.

دیورتیکولیت روزی در حال وقوع است کدام ممکن است چرخ دنده مدفوع {در این} دیورتیکول ها گیر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} می تواند باشد. تعدادی از اشخاص حقیقی همچنان فاصله‌های دیورتیکولیت را تخصص می‌کنند کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این در پایان ممکن است بخواهید روش جراحی داشته باشد یا نباشد. دانستن درباره {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} دیورتیکولیت، به دلیل جمله روشی همراه خود کمتر از تهاجم همراه خود پشتیبانی رباتیک کدام ممکن است می‌تواند همراه خود پایین تر‌های کودک نوپا‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان خوب شدن به زودی‌تر، این {بیماری} را به دلیل بین ببرد، تا حد زیادی بیاموزید.

اگر آرزو به حضور حضوری هر دو اینترنت با استفاده از Zoom by را دارید، به ما بگویید
همین جا سند عنوان کنید.

در داخل صورتی کدام ممکن است توانايي رفتار امتحان کردن این نباشید، وبینار برای می توانید داشته باشید ضبط می تواند باشد به همان اندازه بدون در نظر گرفتن آرام تر آن خواهد شد را تبصره کنید. به محض اینکه به راحتی در دسترس است قرار گرفت، ایمیلی شامل لینک سند عنوان اکتسابی خواهید کرد.