مشکلات کشنده ای {بیدار} شدن همراه خود آلارم سلول/ تصاویر حرکتی


راضیه صادقیان

مشکلات کشنده ای {بیدار} شدن همراه خود آلارم سلول/ تصاویر حرکتی

خیلی به همین دلیل ما رفتار {داریم} به همان اندازه بعد صدای آلارم سلول ضربه‌ای روی دکمه هشدار بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر {دقیقه} بعد همراه خود آلارم همه چیز دوباره {بیدار} بشیم، با این وجود وقتی همه چیز دوباره {بیدار} می‌شویم واقعاً احساس خستگی بیشتری {داریم}!    

تصویری آینه ای