منصفانه بخیه در داخل زمان 9 را نجات می دهد – پیشگیری 9 {درمان}

باشد که می تواند یک باشد واقعیت واقعی {غم انگیز} است کدام ممکن است اکثر مردمان به همان اندازه روزی کدام ممکن است سلامت شخصی را مستعد ابتلا به قرار ندهند، آگاه باشید کمی فقط به آن خواهد شد آرم می دهند. تنها واقعی {در این} صورت است کدام ممکن است مردمان واقعاً متوجه می‌شوند کدام ممکن است بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرستی فوق العاده حیاتی‌تر به دلیل پول نقد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها نمی‌توان بهزیستی را همراه خود تمام پول نقد دنیا {خرید}.

به دلیل سنین زیرین می آموزیم کدام ممکن است پیشگیری بالاتر به دلیل {درمان} است – منصفانه بخیه در داخل زمان باعث نجات 9 نفر می تواند باشد. این در داخل هیچ مکان به اندازه گیری نگهداری بهزیستی ما قابل اعتماد نخواهد بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مشکلی پیش بیاید، در همه زمان ها همراه خود بهزیستی شخصی فرصتی یک بار دیگر به انگشت نمی آوریم.

به جز تعدادی از عناصر تصمیم گیری شده ژنتیک، وضعیت امور عمومی سلامت ما اساساً به طور یکنواخت مسکن ما تصمیم گرفته می شود – برنامه کاهش وزن، فعالیت های ورزشی، احترامی کدام ممکن است برای بدن ما شخصی قائل هستیم. همه شما {اینها} تصمیم گیری کننده های کلیدی سلامت جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ما هستند.

فراوان {کار} ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ما قادر هستیم مشارکت در دهیم به همان اندازه مفید باشیم، با این وجود اساساً به این مختصر می تواند باشد – باید همیشه چون آن است شخصیت نیاز دارد مسکن کنیم. همراه خود مصرف کردن غذاهای خالص مفید، همراه خود فعالیت های ورزشی در داخل هوای آزاد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجه داشته باشید بدن ما شخصی، می‌توانیم {تأثیر} مثبتی بر سلامت شخصی داشته باشیم – حتی در میان بسیاری عواملی کدام ممکن است نمی‌توانیم آنها خواهند شد را مدیریت کنیم، یادآور {بیماری}‌های قدرت.

بیش به دلیل نیمی به دلیل مردمان به {بیماری} های گوارشی هستند. از مردمان اخیراً غذاهای به اصطلاح آرام را تصمیم گیری در مورد می کنند – این وعده های غذایی سرشار به دلیل موادی هستند کدام ممکن است اساساً برای کار کردن مفید بدن ما ما سم هستند.

مردمان بهای این غذاهای «{راحتی}» را همراه خود ناراحتی قابل انتساب به {بیماری} قدرت می پردازند.

{درست است} کدام ممکن است حتی غذاهای “ناسالم” (یادآور الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنباکو) در داخل {مقادیر} کم {مفید} هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها غذایی “عالی” (مثلا ویتامین های غذایی) در داخل صورت خوردن مقدار بیش از حد از خطرناک می شوند. منصفانه پارچ شراب برای سیستم قلبی عروقی مفید به نظر می رسد. منصفانه سیگار احتمالاً کار کردن اسباب بازی گوارش را تسریع تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس را به کاهش دهد. ویتامین های غذایی کل قسمت را تحریک می کنند، به دلیل جمله پیشرفت سلول های بدخیم! چربی ها های عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسالم وجود دارند کدام ممکن است به آنها خواهند شد خواستن {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها هایی کدام ممکن است به ما {آسیب} می رسانند.

باز هم دیگری به دلیل عناصر سلامت بدنی ما، سلامت روان ما است، اگرچه جدا نگه داشتن آنها خواهند شد فوق العاده آسان شده است، در نتیجه آنها خواهند شد فوق العاده به هم {مرتبط} هستند. وضعیت امور عاطفی ما بر بهزیستی ما {تأثیر} می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس به از {بیماری ها} پشتیبانی می تنبل – بیشتر سرطان ها، حمله ها قلبی، {بیماری} های روانی و بسیاری دیگر. در داخل کشورهای بهبود یافته (آمریکا آمریکا، ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اروپای غربی) {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل روانی اولیه علت عدم توانایی ها هستند.

به عنوان تصویر، مالیخولیا را می توان منصفانه اختلال عملکرد طرفدار در داخل تذکر گرفت

– از مردمان 12 ماه ها به دلیل آن خواهد شد مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنجایی کدام ممکن است ادامه دارد اقامت هستند، {نمی تواند} آنقدر کشنده ای باشد یا نباشد. مطمئنا، {درست است} کدام ممکن است شخص فوراً در داخل تأثیر مالیخولیا نمی‌میرد، با این وجود وقتی اشخاص حقیقی افسرده هستند، هر دو تا حد زیادی می‌خورند (آب نبات، غذاهای پرچرب) هر دو از هر نظرً به دلیل مصرف کردن امتناع می‌کنند کدام ممکن است به نوبه شخصی بر سلامت جسمانی آنها خواهند شد {تأثیر} می‌گذارد.

پیشرفته تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد مسکن می کنیم احتمالاً {تأثیر} عمیقی بر سلامت ما داشته باشد یا نباشد. آلودگی هوا، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تشعشعات به دلیل واقعیت واقعی های زندگی کردن برای گفتن داستان کشورهای اقتصادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات فوق العاده مخرب بر مسکن ما دارند. همراه خود بازدید به محل قرارگیری هایی همراه خود هوای معاصر یادآور کوه ها می توان همراه خود این مسئله مقابله کرد.

فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت های ورزشی رفقا چسبیده شده بهزیستی هستند. ورزش بدنی {متوسط} ​​کمتر از 2 موارد در داخل هفته باعث اوقات فراغت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح برای پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان می تواند باشد. علاوه بر این انرژی سوزی، فعالیت های ورزشی مشترک به شخص پشتیبانی می تنبل به همان اندازه واقعاً احساس لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش اندامی داشته باشد یا نباشد. این به نوبه شخصی بر بهزیستی او می رود {تأثیر} می گذارد.