ناسیونال سوسیالیست – تاریخ ما


بخش دوم (آخوند غرب زده)

سخنران تقی زاده در بازار آشفته مشروطیت دوم

ایران نو نشریه هفتم شعبان 1327 بود و از ابتدا ارگان رسمی فرقه دموکرات بود، اما مقالات و گزارش های آن در راستای اهداف و مقاصد حزب بود. چنانکه پس از تأسیس مجلس دوم، نویسندگان ایران نو نمایندگان را به دو جناح فئودالی یا اشرافی و فرقه دموکرات تقسیم کردند و علت خلأ اقتصادی در ایران را اعلام کردند. (21) آنها با تحلیل خاستگاه ارباب – اشراف میانه رو در امور بعدی سعی کردند حزب دمکرات را به عنوان حامی طبقات متوسط ​​و ضعیف معرفی کنند. ایران نو در این باره نوشت: این طبقه نجیب بخش بزرگی از این کشور را در اختیار دارند و دارای املاک و دهکده ها هستند و از این رو روشن است که همیشه تحت تأثیر فئودالیسم عمل خواهند کرد و از امتیازاتی که از قدیم الایام غصب کرده اند دست برنخواهند داشت. … [در صورتی که دموکرات‌ها همانند دیگر احزاب چپ دنیا]در کصبه طرف فقرا هستند و علیه سرمایه داران عمل می کنند… [آنان]مخالف مالکیت شخصی هستند و… طرفدار برابری کامل سیاسی هستند، همه مردم را یکسان می بینند و در پخش آرای خود و رسیدن به آرزوهای آخرت خود معتدل نیستند و نخواهند بود…» (22). به راحتی جنگ بین طبقات نخبگان را در ملاء عام تشدید کرد. در این زمینه، نویسندگان در مقالاتی با کلید واژه دهقانان به نمایندگان مجلس دوم هشدار دادند که در صورت عدم ارائه این حمایت، وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشند. فقرا متحد خواهند شد و بر امور مسلط خواهند شد.(23) آنها دلیل سخنان خود را از انقلاب 1789 فرانسه گرفتند و دلیل این جنبش را تغییر وضعیت اشراف فرانسه توسط طبقه ضعیف عنوان کردند (24) اما هدف اصلی ایران نو فقط حمایت از فقرا و دهقانان نبود، بلکه طرح موضوع انقلاب اجتماعی در لباس مبدل و گذار از مرحله فئودالی به سرمایه داری بود. تنها راه برون رفت از غم و بحران اقتصادی.

(25) از این رو نویسندگان مقاله در مقاله خود واژه جدید «تکامل» را برای نشان دادن پیشرفت سریع ایران توضیح و تحلیل کردند. (26) عبارتی که نوک پیکان در دستور کار دموکرات ها محسوب می شود و در واقع از ایدئولوژی سوسیالیست ها وام گرفته شده است. (27) راه‌های تحقق «تکامل» را همانطور که در دستورالعمل‌های حرفه‌ای خود در هفت فصل و 32 مقاله منتشر کردند و سپس در تاکتیک‌های خود در روزنامه نو ایران مورخ 20 شوال 1328 اعلام کردند که «از نظر فلسفی به دین اعتقاد دارند». قانون تکامل و ترقی» به تدریج کشور را می پذیرد.(28) به این ترتیب هدف دموکرات ها از پیشرفت ایران پایان دادن به قدرت محلی عشایر و رهبران عشایر بود تا کشور وارد مرحله صنعتی و سرمایه داری شود و بدین ترتیب به افق حکومت سوسیالیستی رسید که با برنامه های خود نتوانست به این مهم دست یابد، گام های مؤثری در نوسازی ایران برداشت و همه امیدها را تنها در صفحات کاغذی زنده کرد. در نهایت این فرقه با اولتیماتوم روس ها قدرت خود را از دست داد پایان مجلس دوم

منبع نوجوان آنلاین