{نتایج} دکتری ادعا شد


نتایج دکتری اعلام شد

محتوای متنی {نتایج} مقدماتی کنکور دکتری (نیمه هدفمند) 1401 در داخل پرتال {اطلاع رسانی} گروه سنجش تمرین ملت آشکار شد.

داوطلبان کنکور دکتری (نیمه هدفمند) 1401 می توانند همراه خود بهره مندی از شماره داوطلبی هر دو شماره {پرونده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند شماره تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه زایمان به محتوای متنی {نتایج} مقدماتی آزمون شخصی ورود پیدا کنند.

بروشور تصمیم گیری در مورد موضوع این آزمون بلافاصله توسط درگاه {اطلاع رسانی} گروه سنجش تمرین ملت در داخل اختیار داوطلبان تایید شده به تصمیم گیری در مورد موضوع قرار خواهد گرفت.

داوطلبانی کدام ممکن است دغدغه تصمیم گیری در مورد {هر} خوب به دلیل کد موضوع های امتحانی قابل مقایسه با دانشکده های امام قابل اعتماد (ع)، امام حسین (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم انتظامی امین هستند کدام ممکن است تنها واقعی در داخل صورت مشتاق تایید شده به تصمیم گیری در مورد موضوع در داخل موضوع های غیر هر روز هستند. غیر مستقیم باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق دلایل بسته شدن {شرایط} مورد نیاز را داشته باشید حتی می تواند دفترچه دفترچه راهنما نیاز به کد موضوع های استان های {مرتبط} همراه خود موضوع های هر روز دانشکده های مربوطه را نیز مطمئن تنبل، در مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مراکز تمرین خارق العاده فقط تایید شده به تصمیم گیری در مورد موضوع هستند. به دلیل دروس تایید شده بر ایده موضوع امتحانی ممکن است.

به دلیل داوطلبان تایید شده به تصمیم گیری در مورد موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقاضی تصمیم گیری در مورد موضوع به دلیل دانشکده آزاد اسلامی خواهشمند است به درگاه اینترنتی www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به {آگهی} های قابل مقایسه با دانشکده آزاد اسلامی اقدام نمایند.

به گزارش ایسنا، آزمون دکتری 1401 صبح روز جمعه 6 اسفند ماه 93 برگزار شد کدام ممکن است بیش به دلیل 186 هزار داوطلب در داخل 96 شهرستان، 189 بخش اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 597 بخش فرعی همراه خود اشتغال 5905 سالن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه درس عظیم نمایندگی کردند. {یکدیگر}.