نمایندگی بنزین فرانسه 1.5 میلیون دلار آمریکا به ایران صنوبر کرد


شرکت گاز فرانسه 1.5 میلیون دلار به ایران پرداخت کرد

علی بهادری جهرمی سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل حساب کاربری شخصی در داخل توییتر نوشت: جیب دادگاه در سراسر جهان داوری همراه خود رد ادعای ۲۷ میلیون دلاری نمایندگی بنزین فرانسه، این نمایندگی را موظف به صنوبر ۱.۵ میلیون دلار آمریکا به ایران کرد.

دردسر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگردهای منصفانه حرفه ای حقوقی ایرانی در داخل نتیجه نهایی داوری {در این} {پرونده}، نیاز پشتیبانی موقعیت گروه حقوقی محله ای در داخل مراجع در سراسر جهان را برای اجرای حقوق افراد ایران تأیید شد.