هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران 20 دلار آمریکا بهبود کشف شد


قیمت نفت در واکنش به سیگنال های تولیدکنندگان بزرگ اوپک کاهش می یابد

بر ایده فینال گزارش ماه به ماه گروه کشورهای صادرکننده نفت، هزینه نفت با کیفیت صنعتی ایران در داخل ماه قبلی 20.8 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ماه مارس، هزینه {هر} بشکه نفت با کیفیت صنعتی ایران به 112 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 عرف مشابه 19 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 دلار آمریکا رسید. 36 عرف هر دو حدود 20.8 دلار آمریکا. در داخل ماه فوریه به 113.48 دلار آمریکا در داخل {هر} بشکه بهبود کشف شد.

معمول خوب ارزش سبد نفتی اوپک به همین دلیل ابتدای 12 ماه 2022 به همان اندازه به همین الان 98 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 عرف در داخل {هر} بشکه بوده در داخل حالی مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه قبلی 60 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 عرف {بوده است}.

دارایی ها ثانویه حاکی به همین دلیل آن خواهد شد است کدام ممکن است تأمین نفت گروه 13 کشوری کشورهای صادرکننده نفت در داخل ماه مارس به بیست و هشت.56 میلیون بشکه در داخل روز رسید کدام ممکن است نسبت به فوریه 57 هزار بشکه در داخل روز بهبود داشت.

احتمالاً بیشترین بهبود تأمین نفت در داخل عربستان سعودی، کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات متحده عربی بود، با این وجود در داخل لیبی، نیجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنگو به کاهش کشف شد.

تأمین نفت ایران در داخل ماه مارس 2 بشکه در داخل روز نسبت به ماه در گذشته بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل 2.539 میلیون بشکه در داخل روز به 2.546 میلیون بشکه در داخل روز بهبود کشف شد.