هزینه 20 فارکس بهبود کشف شد


همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه (4 فروردین) موسسه مالی مرکزی هزینه مناسب تغییر 46 فارکس را معرفی شد کدام ممکن است بر این ایده هزینه 20 فارکس بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه 15 فارکس به کاهش کشف شد. هزینه سایر ارزها چسبیده ماند.

به گزارش مکان همشاری وب مبتنی بر، موسسه مالی مرکزی همانطور که صحبت می کنیم هزینه {هر} دلار آمریکا را 42 هزار ریال، {هر} کیلو را 54 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 737 ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} یورو را 45 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 588 ریال معرفی شد.

نرخ 20 ارز افزایش یافت