وارونگی – سانتریفیوژ به محل قرارگیری ایمن تری منتقل شده است


سانتریفیوژ به مکان امن تری منتقل شده است

سخنگوی گروه قدرت اتمی جمهوری اسلامی ایران تائید کرد کدام ممکن است ناشی از عملیات تروریستی علیه مجتمع تسای کرج، ناگزیر به تحریک کردن تدابیر امنیتی و {انتقال} فاز بزرگی به دلیل سانتریفیوژها به محل قرارگیری ایمن‌تر شدیم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، بهروز كمالوندي معاون و سخنگوي گروه انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران در داخل اظهار داشت و گويي کسب اطلاعات در مورد {انتقال} برخي تاسيسات هسته اي به دلیل مجتمع كرج به مجتمع نطنز اظهار داشت: نرم افزار های کل برای رشد و تأمین سانتریفیوژها، امنیت و امنیت و متأسفانه ناشی از عملیات تروریستی علیه تسای کرج، ناگزیر به تحریک کردن تدابیر امنیتی شدیم کدام ممکن است فاز زیادی به دلیل این خودروها جابجا و باقیمانده به نطنز و اصفهان منتقل شدند. به عبارت اکنون نیست سانتریفیوژها ناشی از اهمیتی کدام ممکن است داشتند به محل قرارگیری ایمن تری منتقل شدند و ادامه دارد هم {کار} می کنند.

وی در داخل اظهار داشت و گو همراه خود العالم تایید کرد کدام ممکن است آژانس در سراسر جهان قدرت اتمی نیز در داخل دو مرحله مطلع شده است: اول در داخل حین {انتقال} این اسباب بازی ها و مرحله دوم در داخل مرحله دوربین دیجیتال ها و بهترین راه اندازی آنها خواهند شد نزدیک به پارادوکس ممکن است وجود داشته باشد. آنها خواهند شد را احاطه کرده است. عظیم شده است. ما توضیحاتی دانش ایم کدام ممکن است اقدامات محقق شده در داخل چارچوب توافقات است و نظارت نیز ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود به همان اندازه زمان هماهنگی، داده ها نزد ما باقی {می ماند} و ممکن است به طور اضافی {حذف} شود.

سخنگوی گروه قدرت اتمی خواهد شد اظهار داشت: بازدید گروسی به تهران و مذاکرات وین به دلیل سوی وزارت امور خارجه در داخل جاری پیگیری است و سرانجام چارچوبی برای رفع به زودی امتیازات و منطبق همراه خود بیانیه مطبوعاتی ای 4 بند فراهم کردن کرده ایم. صادر شده و سه مورد به دلیل آنها خواهند شد اعمال شده است و در واقعیت در جریان اجرای بند {سوم} هستیم و در داخل خرداد ماه استانداران فراهم کردن می شوند و در واقعیت این زمان بندی مشارکت در شد و ما اصرار داشتیم در گذشته به دلیل خرداد چاپ شده شود. و زمان گزارش آژانس. پیش بینی {داریم} در داخل صورت تفاهم سوالی به دلیل امتیازات زودتر باقی {نماند}.

وی اظهار داشت: {در حال حاضر} هیچ مسئله فنی {نداریم}، هرچند ممکن است به طور اضافی برخی امتیازات کودک در داخل جاری رفع شدن باشد یا نباشد.