واکنش رضا رشید پور به ادعای ضرر خودروسازان/ فیلم


راضیه صادقیان

واکنش رضا رشید پور به ادعای ضرر خودروسازان/ فیلم

رضا رشیدپور در لایو اینستاگرامی در واکنش به ادعای ضرر ۷۰ میلیونی یک خودروساز به ازای تولید هر خودرو؛ گفت: به درک، نسازید.

بازتاب