وزارت امور خارجه تواند به شما کمک کند خدمه سراسری {فوتبال} در داخل جام بین المللی قطر کنار هم قرار دادن می تواند


راضیه صادقیان

وزارت امور خارجه تواند به شما کمک کند خدمه سراسری {فوتبال} در داخل جام بین المللی قطر کنار هم قرار دادن می تواند

خطیب زاده در داخل نشست خبری اظهار داشت: وزارت امور خارجه در داخل دردسر است به همان اندازه {هر} آنچه تخصصی ایجاد می کند اختیار اسباب بازی های متولی خدمه سراسری و جام بین المللی است را فراهم تنبل.

آینه کردن