پادشاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم


پادشاهان سلوکی / آنتیوخوس سوم

آنتیوخوس سوم

او در سال 223 قبل از میلاد به پادشاهی رسید و به آنتیوخوس بزرگ معروف است. او که در جوانی پادشاه بود، توانست قدرت را در شرق به دست گیرد. او مولون را ساتراپ ماد و اسکندر را ساتراپ پارس کرد. وی به دلیل جوانی تمام اختیارات دولت خود را به وزیر خود سپرد. مولون دست به خصومت زد و شهر سلوکیه را تحت فرمان خود به فرات رساند. آنتیوخوس خود به جنگ مولون رفت و او را شکست داد. اسکندر نیز جان خود را از دست داد.

سنگ نوشته آنتیوخوس سوم در نهاوند

پس از این موفقیت او به شرق آمد. او ابتدا به آذربایجان حمله کرد و بدون جنگ آن را فتح کرد. او شورش های آسیای صغیر را تا سال 2009 قبل از میلاد سرکوب کرد. آنتیوخوس ظاهراً توانست خود را به شهر صد دروازه، پایتخت اشکانیان برساند. اردوان را شکست داد و قرار بود از او خراج بگیرد، اما از قدرت اشکانیان کاسته نشد. اشکانیان تسلیم جنگ نشدند و فرمان را اطاعت نکردند، بنابراین آنتیوخوس خسته شد و از جنگ با آنها دست کشید.