پاسخ ها به استفاده بیشتر از رئیس جمهور به دلیل عبارت «توضیحات وضعیت امور موجود»


واکنش ها به استفاده رئیس جمهور از این کلمه "دلایل وضعیت فعلی"

محمد مهگیری، پرانرژی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولگرا در داخل کانال تلگرامی شخصی اظهار داشت: “آقای رئیسی، خواه یا نه توضیحات وضعیت امور موجود پیچیده است هر دو بحث برانگیز؟”

نگرانی ها در موضوع استفاده بیشتر از رئیس جمهور به دلیل عبارت “توضیحات وضعیت امور موجود”:

خواه یا نه توضیحات وضعیت امور موجود در داخل عوامل قوت جمهوری اسلامی نیز مشترک است هر دو تنها واقعی عملکرد آن قرار است در داخل عوامل نقطه ضعف است؟ خواه یا نه رئیس جمهور به علل وضعیت امور خارج از آن در داخل اقصی عوامل نظام می پردازد یا به سادگی در داخل قوه مجریه؟ خواه یا نه می توان عالی سیستم فشرده را همراه خود تجزیه و تحلیل کرد 9 اجزای آن قرار است را؟!

به {کار} برداشتن این عبارات مشتاق در مورد رئیس شورای باور نکردنی ایمنی سراسری دقیق سطح مقابل ایمنی سراسری است. چرا کدام ممکن است او است {به هر} شکلی قابل توصیه می تدریجی کدام ممکن است متعدد به دلیل نیروهای دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش بیمه شده به دلیل افسار انقلاب در اطراف بمانند.

این در داخل حالی است کدام ممکن است استفاده بیشتر از کنندگان به دلیل واژه «توضیحات» برای {شرایط} کنونی همراه خود رویکرد مقام معظم مدیریت کدام ممکن است نیاز به پاسخگو باشند، مغایرت دارند، در نتیجه مقام معظم مدیریت مکرر بر نظام در داخل باور {اهداف} انقلاب تاکید کرده اند. .

معیار {واقعی} برای مکان یابی دلیل پشت وضعیت امور موجود {چیست}، مشتریان این اصطلاح نیاز به به این پرس و جو {پاسخ} دهند، هرچند بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی بهترین است.

امیدواریم کدام ممکن است وضعیت امور خارج از آن باعث شود!