پذیرایی به همین دلیل نمازگزاران فلسطینی همراه خود بنزین اشک آور


مهدیه سادات موسوی

پذیرایی به همین دلیل نمازگزاران فلسطینی همراه خود بنزین اشک آور

نظامیان صهیونیستی درمسجد الاقصی نمازگزاران فلسطینی را همراه خود بنزین اشک آور عملکرد قرار دادند.

تصویری آینه ای