پنجمین مسابقه لاله – می بینمت


راضیه صادقیان

پنجمین مسابقه لاله – می بینمت

پنجمین مسابقه لاله های اراک به دلیل 21 فروردین ماه در داخل کوی اقتصادی این کلان شهر تحریک کردن به زحمت کشید. {در این} مسابقه بیش به دلیل 100000 گل لاله در داخل 40 گونه در کنار همراه خود بنفشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درختچه های تزئینی در داخل زمینی به مساحت 8000 مترمربع کاشته شد.

آینه کردن