چه چیزی مسئول چه چیزی بود گریستن اسکندر مقدونی بر سنگ مزار کوروش کبیر چه بود؟


کوروش در داخل استوانهٔ شخصی خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه عظیم انشان، نوادهٔ کوروش، شاه عظیم انشان، نوادهٔ چیش‌پیش، شاه عظیم انشان، به دلیل خانوار‌ای کدام ممکن است در همه زمان ها پادشاه بوده‌است» راه اندازی شد می‌تدریجی. به آموزش داده شده استٔ هرودوت، کوروش نسب شاهانه داشته‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌جز کتسیاس، اکنون نیست نویسندگان یونانی، ماندانا، خانم آستیاگ را {مادر} کوروش دانسته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش دانش‌اند کدام ممکن است کوروش حاصل عروسی کمبوجیه یکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندانا بوده‌است. این روایت را تعدادی از مورخان امروزی برجسته می‌دانند با این وجود برخی اعتقاد دارند کدام ممکن است رواج این روایت اساس‌های سیاسی داشته‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفش این بوده کدام ممکن است به دلیل بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمه‌مادی بسازد به همان اندازه مادها را همراه خود فرمانروایی پارس‌ها آشتی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً اتصال‌ای بین ماندانا خانم آستیاگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوروش قائل به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را خیال می‌دانند.

کوروش کبیر / اسکندر مقدونی

اسکندر مقدونی در داخل زمان داریوش {سوم} در داخل ورودی شخصی به آسیا، به سرزمین هخامنشیان {حمله} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب شکست سپاهیان ایران شد. در داخل بهار 12 ماه ۳۳۴ پیش به دلیل میلاد، اولیه نبرد اسکندر مقدونی کدام ممکن است نبرد گرانیک هر دو گرانیکوس عنوان داشت، همراه خود ایرانیان در داخل حوالی آسیای صغیر به بروز اتصال. اسکندر برای ورود به آسیای صغیر به دلیل بغاز داردانل رفتن کرد. در امتداد طرف رود گرانیک کدام ممکن است به دریای مرمره می ریزد این نبرد رخ داد. {درگیری} میان پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونان شکسته نشده 12 ماه ها داشت. حملهء اسکندر کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث نقطهء میوه ها این اختلاف ها بود. عصری کدام ممکن است به این آماده سازی بالا می گرفت یک چیز حدود 300 سالی اندازه کشیده بود.

اسکندر مقدونی {کسی که} همراه خود {حمله} شخصی به ایران تشک جمشید را به کوره زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت های شدید نمود. وقتی برای سر و صدا مقبره کوروش سر خورد…

کوروش کبیر / اسکندر مقدونی

همراه خود کتیبه ای مواجه شد کدام ممکن است همراه خود مطالعه آن خواهد شد به گریه افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سر و صدا مقبره کوروش کبیر منصرف شد! ای آنکه بر آلودگی من می روم می گذری…کوروش کبیر / اسکندر مقدونیبدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاد آگاه باش کدام ممکن است پای بر آلودگی {کسی} نهاده ای تخصصی ایجاد می کند تمام مسکن نگاهبان نیکی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جز به اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار نیک همراه خود {کسی} عادات نکرده است! بدان شهریاری من می روم موجب آزار هیچ انسان بیگناهی نشده…

کوروش کبیر / اسکندر مقدونیبدان کدام ممکن است سرزمین پارس شدید عظیم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تمام این گستره هیچکس توان زورگویی بر عدم توانایی را نداشته! بدان کدام ممکن است نظامی من می روم نظامی رهایی فاز کل شما انسان های ستمدیده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

کوروش کبیر / اسکندر مقدونی

من می روم با بیرون توجه داشت به تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی آنها خواهند شد همواره یار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانشان بودم! پس به پاس نیکویی های من می روم این وجب آلودگی را بر من می روم ببخش…

کوروش کبیر / اسکندر مقدونی

اسکندر مقدونی هم همراه خود استاتیرا خانم داریوش {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود پاروستاتیس، خانم اردشیر {سوم}( پادشاه پیش به دلیل داریوش {سوم}) عروسی کرد ولی در داخل سغد( شمال افغانستان امروزی) نیز عاشق دختری به اسم رکسانا است. اسکندر مقدونی بعد به دلیل فتح هند تخصصی ایجاد می کند تبت به همان اندازه رود هیفاز( بیس امروزی) پیشروی کرده بود به دلیل تخلیه‌شدن {سربازان} به ایران {بازگشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب داشت عربستان را غلبه بر تدریجی. به این دلیل خاطر وی به طرف بابل {حرکت} کرد ولی به عنوان یک نتیجه تبی تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد جا به دلیل باتلاق های بابل بر او می رود تسلط یافته بود در داخل سن ۳۲ سالگی فوت کرد. جسد اسکندر مقدونی را مادر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مصر بردند با این وجود محل دفن او می رود به هیچ وجه مطمئن نشد.