چیزهای بی اهمیت کشفیات جدیدترین باستانشناسی در داخل کاخ«تچر» تشک جمشید


فصل {پنجم} کاوش آبراهه‌های تشک جمشید به پیدا می کند تعداد زیادی قطعه سنگ دارای موقعیت {برجسته} احتمالا قابل مقایسه با پلکان شمالی کاخ «اچ» در داخل آبراه حیاط جنوبی کاخ تچر منجر شد.

 

احمدعلی اسدی سرپرست هیئت سنتی‌شناسی، ذکر شد: این کاوش در داخل شکسته نشده کاوش فصل چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوب به ایجاد چگونگی طولانی کردن آبراهه‌های قابل دریافت در داخل حیاط جنوبی کاخ تچر مشارکت در شد.

وی تصریح‌کرد: {نتایج} این کاوش نشانگر این بود کدام ممکن است عالی آبراه فرعی به همین دلیل آبراه ژاپنی- غربی شمال حیاط کاخ تچر از راه دور را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نزدیکی پیکان کاخ موسوم به اچ طولانی کردن داشت.

سرپرست هیئت سنتی‌شناسی ذکر شد: تعداد زیادی قطعه سنگ {در این} فاز دارای نقوش {برجسته} کدام ممکن است {عمدتا}ً به تذکر می‌رسد قابل مقایسه با پلکان اساسی کاخ اچ هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط پسا هخامنشی به صورت عمدی آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل دریچه‌های عمودی کدام ممکن است به زمین حیاط راهی که در آن داشته، ریخته شده‌اند، تفسیر شد.

وی همراه خود خاص‌اینکه عناصر سنگ نقوش {برجسته}‌دار دارای نگارهای طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی نیز هستند، خاطرنشان کرد: « یکی در همه سنگ‌های شناخته شده است دارای نوشته میخی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت کاوش فشرده توالی سنگ‌ها احتمالات برخورد همراه خود مناسبت‌های کتیبه دار اکنون نیست قابل توجه بارگیری است.

این سنتی‌شناس افزود: در داخل روزهای پایانی کاوش نزدیک به اینکه توالی سنگ‌های یاد شده مشاهد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد ممکن است بخواهید حضور برخی اعضای متخصص به‌ویژه در داخل بخش کتیبه‌خوانی، کاوش این سنگ‌ها به فصل {ششم} آبراهه‌ها محول شد.

وی فقط در مورد مقدار بارگیری قطعه سنگ‌های کشف شد شده، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است بخشی به همین دلیل مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی‌های نمای شمالی کاخ اچ کدام ممکن است به همین دلیل دشوارترین امتیازات سنتی‌شناختی تشک جمشید است، سناریو پر جنب و جوش‌تری پیدا تنبل.

حمایت مالی