کارمند نوجوان در داخل چاه 4 متری غرق شد


کارگر جوان در چاه 4 متری غرق شد

ساعت 13:42 {ظهر} همانطور که صحبت می کنیم خوب مورد سقوط در داخل چاه در داخل سعدآباد، جنوب جاده علامه به سامانه 125 گروه شومینه نشانی تهران گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری شومینه نشانان 2 ایستگاه شومینه نشانی همراه خود از دستگاه کمک به محل حادثه اعزام شدند.

محل حادثه خوب ماموریت عمرانی در داخل مرحله حفاری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {گوشه} ای به دلیل پایین حفاری شده چاهی به عمق 4 متر حفر شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون آن قرار است آب وجود داشت.

خوب کارمند 26 ساله افغان در داخل چاه سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آب غرق شد.

به آموزش داده شده است سیدجلال ملکی؛ سخنگوی گروه شومینه نشانی تهران به دلیل فوت وی همراه خود تایید اورژانس خبر داد.

به گزارش تسنیم. سرانجام محل در داخل اختیار مسئولان قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه نشانان به عملیات شخصی بالا دادند.