کدام کشورها در مسیر دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم ، در 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این سطح از واکسیناسیون اخیر تا پایان سال بدون تغییر باقی می ماند. با افزودن این نسبت مورد انتظار به نسبت جمعیت واکسینه شده ، پیش بینی می کنیم که چه تعداد از مردم حداقل یک دوز را تا 1 ژانویه 2022 دریافت کنند. روزها.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش نرخ واکسیناسیون در آینده را که ممکن است در نتیجه تغییر معیارهای واجد شرایط بودن ، عرضه یا کمبود واکسن یا سیاست های جدید دولت رخ دهد ، در نظر نمی گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید